KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Kontakt:

 

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc. MBA

Telefón 0911 122 111
Email gustav.kovac@gmail.com


 

Výučbové základne

  • Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU, Bratislava, Limbová 12-14
  • Klinika laboratórnej medicíny Synlab sro, Limbová 5 Bratislava
  • Ústav klinickej mikrobiológie LF SZU, Bratislava, Limbová 10-12

Zamestnanci:

Štruktúra a personálne obsadenie

Prednosta

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA

 

Pedagogický úsek

MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ing. Lucia Hudecová
RNDr. et Mgr.  Jozef Kadlečík


Oddelenie toxických polutantov

Ing. Kamil Čonka, PhD.
Ing. Beata Drobná, CSc.
Mgr. František Gago, PhD.
Ing. Zuzana Stachová – Sejáková, PhD.
Jarmila Salajová

Oddelenie metalomiky

RNDr. Vlasta Mašanová, PhD.
Ing. Iveta Uhnáková, PhD.

Zameranie

Integrácia a konsolidácia laboratórnej diagnostiky
Realizácia pilotných projektov
Rozvoj výučbovej bázy

 

Výučba

Pregraduál Predmety

Medical Biochemistry                             
Laboratory Medicine              
Lekárska biochémia            
Laboratórna medicína        
Biochémia a metabolizmus
Biochémia

Postgraduál Predmety

Klinické laboratórium
Molekulárna patológia
Klinická chémia                                     
Medicínska mikroskopia
Cytogenetika
HLA
Hematológia
Koagulácia
Klinická mikrobiológia
Imunopatológia
Transfuziológia
Laboratórna medicína

Atestácie
Predmetové skúšky


Plány prednášok a otázky pregraduál

Medicínska biochémia

  1 Bielkoviny   1 Extraceliulárny matrix
  2 Enzýmy   2 Membrány
  3 Cukry   3 Gastrointestinálny trakt
  4 Cholesterol   4 Krv
  5 DNA, RNA   5 Pečeň
  6 Hemoglobí, myoglobín   6 Endokrinný systém
  7 Lipidy a lipoproteíny   7 Kosť
  8 Vitamíny a stopové prvky   8 SVal
  9 Komplexné tuky   9 Nervový systém
  10 Komplexné cukry   10 Obličky, voda, elektrolyty

 

  1 Glykolýza   1 Rekombinantná DNK
  2 Glukonukleóza   2 Acidobázická rovnováha
  3 Lipolýza   3 Proteosyntéza
  4 Lipogenéza   4 Génová expresia
  5 Metabolizmus aminokyselín   5 Hemostáza, trombóza
  6 Krebsov cyklus   6 Imunita
  7 Bioenergetika   7 Biosignalizácia
  8 Metabolické palivá   8 Antioxidačná ochrana
  9 Neurotransmisia   9 Starnutie
  10 Metabolizmus nukleotidov   10 RakovinaLaboratórna medicína

  Poradie Prednáška Seminár
  1 Laboratórium/Vybavenie/Roztoky Kardiológia
  2 Inštrumentácia/Automatizácia/Kvalita Pneumológia/Gastroenterológia
  3 Biochémia    Hematológia/Endokrinológia
  4 Hematológia/Koagulácia Nefrológia/Vnútorné prostredie
  5 Imunológia    Imunológia/Reumatológia
  6 Mikrobiológia Gerontológia/Akútne stavy
  7 Transfuziológia Fyzikálne príčiny/Intoxikácie
  8 Telesné tekutiny/Odber/Moč Infektológia I
  9 Mikroskopia/POCT/IT Infektológia II


Plány prednášok a otázky: Postgraduál

LABORATÓRNA MEDICÍNA & KLINICKÁ BIOCHÉMIA

Klinické laboratórium

Klinické laboratórium
Manažment klinického laboratória
Biznis manažment klinického laboratória
Bezpečnosť v klinickom laboratóriu
IT v klinickom laboratóriu
Referenčné hodnoty
Interpretácia laboratórnych vyšetrení
Etika v laboratórnej medicíne
Kvalita v laboratórnej medicíne
Inštrumentácia klinického laboratória

 

Molekulárna patológia

Prehľad biochémie nukleových kyselín
Hybridizácia, blottingové techniky
PCR
Extrakčné techniky
Amplifikačné techniky
Detekčné techniky
Molekulárna diagnostika infekčných ochorení
Dedičné poruchy – všeobecný prístup a špecifické ochorenia
Molekulárna biológia solídnych tumorov
Klinické aplikácie molekulárnej biológie u chorôb hemopoetického systému

 

Klinická chémia

Laboratórny kontext
Imunochemické metódy
Laboratórne stanovenia lipidov a lipoproteínov
Stanovenie pH, pCO2 a HCO3,
Stanovenie elektrolytov a minerálov
Stanovenie kyslíka a hemoglobínov
Stanovenie urey, kreatinínu, kyseliny močovej a amoniaku
Laboratórne vyšetrenia u porfýrií
Laboratórne vyšetrenia bilirubínu, urobilinogénu
Toxikologické metodológie a forenzné vyšetrenie moču
Stanovenie stopových prvkov a vitamínov
Klinický kontext
Plazmatické proteíny
Diagnostická enzymológia a iné biochemické markery orgánového poškodenia
Lipidy a lipoproteíny
Endokrinná funkcia a diabetes
Elektrolyty a acidobázická rovnováha
Respirácia – fyziológia, patofyziológia a interpretácia
Kalcium, magnézium fosfát
Porfýrie, poruchy metabolizmu bilirubínu
Klinická toxikológia vybraných parametrov
Výživa, poruchy, odhad stavu, vitamíny a stopové prvky

 

Medicínska mikroskopia a analýza moča

Fyzikálne a chemické vyšetrenie moču
Mikroskopické vyšetrenie moču
Laboratórne vyšetrenie synoviálnej, peritoneálnej a pleurálnej tekutiny
Choroby spojené s patologickým laboratórnym nálezom synoviálnej tekutiny
Choroby s patologickým laboratórnym nálezom pleurálnej a peritoneálnej tekutiny
Choroby spojené s patologickým močovým sedimentom
Cerebrospinálna tekutina
Amniotická tekutina, sliny, seminálna tekutina
Renálna fyziológia, vodná rovnováha a osmolalita
Clearancové testy a renálne choro

 

Cytogenetika

Štruktúra chromozómov a bunkový cyklus
Identifikácia chromozómov – páskovanie
Odber vzorky, kultivácia buniek, príprava preparátov
Konvenčná cytogenetická analýza
FISH
Zmeny v počte a štruktúre chromozómov
Autozomálne a sex chromozomálne syndrómy
Syndrómy zlomu chromozómov
Hematologické neoplazie
Cytogenetika solídnych tumorov

 

HLA

Genetika HLA
Biochémia HLA
Biológia HLA
Sérologické techniky
Molekulárne biologické techniky
Donor špecifický cross match
Prietoková cytometria
Transplantácie orgánov
Skríning a monitoring protilátok ( a solubilných antigénov )
Ďalšie postupy

 

Hematológia

Vyšetrenia erytrocytov
Vyšetrenia leukocytov
Vyšetrenie kostnej drene
Laboratórne vyšetrenie u talasémií a hemoglobinopatií
FAB klasifikácia
Hematopoéza
Choroby erytrocytov
Talasémie a hemoglobinopatie
Akútne leukémie
Chronické leuko a lymfoproliferácie

 

Koagulácia

Laboratórne vyšetrenia hemostázy
Laboratórne vyšetrenia trombocytov
Laboratórne vyšetrenia trombofílie
Poruchy koagulácie
Poruchy trombocytov
Trombofília
Choroby trombocytov
Koagulačná kaskáda
Fibrinolýza
Obranné mechanizmy voči trombóze

 

Klinická mikrobiológia

Zber vzoriek a spracovanie mikrobiologického materiálu
Mikroskopia a farbenie
Kultivačené techniky a pôdy
Biochemická identifikácia
Princípy serologickej diagnostiky v mikrobiológii
Princípy molekulárne biológickej diagnostiky v mikrobiológii
Epidemiológia a testovanie citlivosti
Diagnostická bakteriológia a mykológia
Diagnostická virológia
Diagnostická parazitológia

 

Imunopatológia

Typy imunopatologickej senzitivity
Nebunkové stanovenia
Bunkové stanovenia
Prietoková cytometria
Vyšetrenia pri alergii
Receptorové analýzy a ochorenia
Imúnna odpoveď, protilátky, klinické využitie reakcie antigén-protilátka
Nešpecifická celulárna a humorálna odpoveď na zápal
Primárne imunodeficiencie
Alergické ochorenia

 

Transfuziológia

Organizácia, odber, regulácia, právny rámec
Predtransfúzne vyšetrenie
Krvné deriváty
Transfúzna terapia
Komplikácie transfúzie
Imúnna hemolýza
Vyšetrenia kompatibility a krížová skúška
Coombsov antiglobulínový test
ABO, Rh, iné systémy
Transfúzie u novorodencov, Hemolytická choroba novorodenca

 

Najvýznamnejšie publikácie


Výsledky


The EFLM/EC4 European Syllabus for post graduate training for specialists in Laboratory Medicine:

version 5 - 2016, on behalf of the EC4 Syllabus Working Group, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM).
Nuthar Jassam 1, Lake J 2, Milena Dabrowska 3, Jose Queralto 4, Demetrios Rizos 5,  Ralf Lichtinghagen 6, Hannsjörg Baum 7, Ferruccio Ceriotti 8, Kari Pulkki 9, John O’Mullane 10, Evgenija Homšak 11, Charis Charilaou 12, Mats Ohlson 13, Ivana Rako 14, Katri Puukka 15,  Dalius Vitkus 16, Gustav Kovac 17, Pauline Verschuure 18, Charis  Charilaou 19,  Jaroslav Racek 20, Gilbert Wieringa 21
Blood Sciences, Harrogate and District NHS Foundation Trust, Harrogate, UK
Department of Clinical Biochemistry, Royal London Hospital. London, UK
Department of Haematological Diagnostics, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Clinical Biochemistry Department. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain
Aretaieio University Hospital, Athens, Greece.
Institute for Clinical Chemistry, Medical University Hannover, Hannover, Germany
Institute for Laboratory Medicine, Regionale Kliniken Holding RKH GmbH, Ludwigsburg, Germany
Clinical Laboratory Service, San Raffaele Hospital, Milano, Italy
University of Eastern Finland and Eastern Finland Laboratory Centre, Kuopio, Finland
Clinical Biochemistry Department, Cork University Hospital, Wilton Cork, Ireland.
Department of Laboratory Diagnostics, University Medical Centre Maribor, Maribor, Slovenia
Biomedical lab, Nicosia, Cyprus
Department of Clinical Chemistry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Department of Laboratory diagnostics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
NordLab Oulu, Department of Clinical Chemistry, University Hospital of Oulu, University of Oulu and Medical Research Center Oulu, Finland
Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine, Vilnius University, Faculty of Medicine, Vilnius, Lithuania.
Institute of  Laboratory Medicine, Slovak Medical School, Bratislava, Slovakia
Clinical Laboratory, St. Anna Hospital, Geldrop, the Netherlands
Biomedical Laboratories, Nicosia, Cyprus.
Department of Clinical Biochemistry and Haematology, University Hospital, Pilsen, Czech Republic.
Blood Sciences Department. Bolton Royal Infirmary. Bolton, UK

Iné úspechy


Založenie odboru laboratórna medicína

Slovensko je krajina so silnou monovalentnou históriou odborov ako klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, imunológia, klinická mikrobiológia a lekárska genetika.  Zavedenie polyvalentného odboru laboratórna medicína na Slovensku napriek dlhodobej tradícii polyvalencie v rámci vyspelých krajín západnej Európy ( Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko ) a USA ( Clinical Pathology ) existencii  Európskeho sylabu laboratórnej medicíny nebolo ľahké ani  jednoduché.  Možno ho rozdeliť do niekoľkých etáp:

Financovanie laboratórnej diagnostiky

V roku 1994 – 1997 na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa realizovala štúdia financovania laboratórnej diagnostiky vo vyspelých krajinách západnej Európy a USA a nadväzujúce pilotné štúdie zisťovania nákladov na laboratórnu diagnostiku na Slovensku v nadväznosti implementované v troch iteratívnych cykloch.

LABMED konferencie

Rok 1998 možno považovať za začiatok organizovania výročných konferencií LABMED s medzinárodnou účasťou zameraných na inováciu laboratórnej diagnostiky a odstraňovanie medzier medzi SR a vyspelými krajinami EU.  Dodnes ich bolo zorganizovaných 20.

Akreditácia klinického laboratória

V roku 1999 sa realizovala prvá  akreditácia klinického laboratória na Slovensku ( Klinika biochémie NsP akademika L. Dérera Bratislava ) podľa ISO 17 025

Laboratórna medicína

V rokoch 2000-2002 prišlo ku založeniu Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu ako aj  nového študijného špecializačného odboru s polyvalentným charakterom: laboratórna medicína ( na báze „McClatchey ´s: Clinical Laboratory Medicine“,  UEMS Blue Book  a EC4 syllabu )

Ústav pre laboratórnu medicínu

V roku 2004 vznikol na LF SZU Ústav pre chémiu, klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu ( ako pokračovanie predchádzajúcej Katedry klinickej biochémie ): pracoviska s celonárodnou pôsobnosťou a zodpovednosťou pre postgraduálnu výučbu v laboratórnej medicíne a klinickej biochémii pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov

Klinika laboratórnej medicíny
V roku 2005 Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou akademika L. Dérera v Bratislave zakladajú prvé integrované a konsolidované pracovisko laboratórnej diagnostiky na území bývalého ČSFR „Kliniku laboratórnej medicíny“

Kvalita v laboratórnej medicíne

V rokoch 2008 – 2014 Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci so SZU, VŠZP a Alphamedical realizujú sériu pilotných štúdií zameraných na indikátory kvality, personálne benchmarky, systémy kvality a monitoring kvality.

SSLM, SZU, MZSR, VŠZP,  EFLM, UEMS, Synlab, Alphamedical
Všetky vyššie uvedené aktivity boli prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a publikované v domácich a zahraničných časopisoch.  Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou ( prof. MUDr. Ján Štencl CSc a prof. PaeDr. Dana Farkašová PhD, Hc ), Európskou úniou medicínskych špecialistov ( Dr. Med. Habil. Utz Merten a Dr. Augusto Machado ), EFLM ( Dr. Gilbert Wieringa a Dr. Huib Storm ), VŠZP ( MUDr. Beáta Havelková ), Synlab GmBH ( Alexander Hoffmann ), Alphamedical Ltd, ( Ing. Peter Lednický a ing. Katarína Rumanová ) a MZ SR ( prof. MUDr. Tibor Šagát CSc, prof. MUDr. Roman Kováč CSc, MUDr. Ján Gajdoš a MUDr. Eva Vivodová ) použitím a zavedením nástrojov ako nákladový systém financovania laboratórnej diagnostiky, integrácia a konsolidácia monovalentných laboratórií, akreditačný štandard ISO 15 189, študjiný špecializačný odbor laboratórna medicína ( akreditovaný odbor v súlade s EU direktívou ) zmenila charakter laboratórnej diagnostiky na  Slovensku a prispela k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov ako predstavuje viac 30 akreditovaných klinických laboratórií, viac ako 10 polyvalentných oddelení laboratórnej medicíny a viac ako 50 polyvalentných špecialistov v akreditovanom študijnom špecializačnom odbore laboratórna medicína.  

Štúdium v laboratórnej medicíne

Postgraduálne špecializačné štúdium laboratórnej medicíny v SR,  je uvádzané EFLM ( Európskou federáciou laboratórnej medicíny ) ako vzor ( SR ako jedna z dvoch krajín EU spĺňa podmienky definované direktívou Európskej komisie ).  Štúdium je určené pre lekárov, chemikov a biológov, trvá 5 rokov, nadväzuje na pregraduálne štúdium všeobecného lekárstva v trvaní 6 rokov chémie alebo biológie v trvaní 5 rokov.  Absolventi štúdia používajú profesionálny titul „lekár – špecialista v laboratórnej medicíne“ a „laboratórny diagnostik – špecialista v laboratórnej medicíne“ v súlade  „Vyhláškou MZ SR 513/2011“o používaní titulov a skratiek spojených s oprávnenosťou  vykonávať zdravotnícke povolanie.

 


Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023