KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav biológie LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Kontakt:

tel.: +421 2 59 370 393

 

Prednosta:

RNDr. Katarína Volkovová, PhD.

 

Zástupca:

Ing. Marta Staruchová, PhD.


Sekretariát:

Darina Čepcová

tel.: +421 2 59 370 346

Členovia pedagogického útvaru:

 

  • RNDr. Alena Kažimírová
  • RNDr. Magda Barančoková
  • Mgr. Veronika Šarayová

 


Pedagogická činnosť

Lekárska fakulta

 

Štúdium v odbore "Všeobecné lekárstvo" a „Zubné lekárstvo“ (doktorské štúdium), predmet Biológia (2 semestre v 1. ročníku štúdia).

Na stiahnutie:

 

Prednášky z biológie:

Laboratórne cvičenia z biológie:

Otázky ku skúške z biológie

Výskumná činnosť

  • Štúdium úlohy výživy a antioxidačnej obrany pri prevencii a patogenéze environmentálnych ochorení.
  • Štúdium úlohy oxidačných poškodení, obranných mechanizmov a reparácie DNA v prevencii voči rakovine, environmentálnym ochoreniam a pri procesoch starnutia.
  • Štúdium úlohy genomickej nestability pri environmentálnom zdraví, starnutí a pri vývoji environmentálnych ochorení. Štúdium stability DNA cytogenetickými, molekulárno-biologickými a biochemickými metódami.
  • Sledovanie faktorov životného prostredia a ich dopad na ľudské zdravie v populačných štúdiách za využitia multidisciplinárneho prístupu a prostriedkov molekulárnej epidemiológie.
  • Sledovanie účinkov expozície jednej látke ako aj kombinované pôsobenie profesionálnych a environmentálnych expozícií a ich dopad na ľudské zdravie.
  • Vývoj, validizácia a štandardizácia nových biomarkerov expozície, efektu a individuálnej vnímavosti a metód na zachytenie včasných rizikových faktorov pre diagnostiku a preventívnu medicínu.

Pracovníci ústavu vykonávajú výskumnú činnosť riešením domácich a zahraničných projektov.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023