KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra urológie LF SZU
Limbová 5
Bratislava
833 05

Vedúci katedry:  Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

Odborná inštruktorka: Mária Briganová


tel.: +421 2 59 544 579 - vedúci katedry

tel.: +421 2 59 542 578 - odborná inštruktorka
e-mail: urologia@kr.unb.sk

 


 

Katedra urológie je klinickou bázou Lekárskej fakulty SZU pre ďalšie vzdelávanie lekárov

  • v špecializačných odboroch
    • urológia
    • onkologická urológia
  • v certifikovanej pracovnej činnosti: intervenčná ultrasonografia v urológii,
  • v ostatnej dobe je i miestom praktickej výuky medikov (študentov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva) LF SZU v chirurgii.

Na uvedených aktivitách sa Katedra urológie podieľa v pedagogickom procese aj organizačne.

A. Charakteristika špecializačného odboru

Urológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prevenciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a močového ústrojenstva u mužov a žien a tiež chorobami pohlavných orgánov u mužov.

Obsahom urológie je aj problematika odberov a transplantácií obličiek a problematika niektorých  endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú anatomický alebo funkčný vzťah k urogenitálnemu systému. Urológia sa zaoberá diagnostikou a liečbou uvedených chorobných stavov u pacientov každého veku.

V rámci špecializačného odboru urológia sa rozvíjajú špecializačné programy pre subšpecializácie  pediatrická urológia  a  onkológia v urológii a certifikovanú pracovnú činnosť v certifikačnej metóde intervenčná ultrasonografia v urológii.

B. Podmienky ku špecializačnej skúške

 

1. Zaradenie do špecializačného štúdia (zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU).

 

2. Kontakt s Katedrou urológie po zaradení do špecializačného štúdia, najneskôr na začiatku prvého akademického roku.

 

3. Plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného akreditačnou komisiou MZ SR, osobitné vydanie Vestníka MZ SR z 15. októbra 2010.

 

4. 1x ročne v každom roku špecializačného štúdia absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických a praktických vedomostí (priniesť: Index + Logbook).

 

 5. Termíny jednotlivých kurzov a vzdelávacích akcií sú uvedené v Pláne aktivít ďalšieho vzdelávania LF SZU na príslušný akademický rok.

 

 6. K špecializačnej skúške sú povinné nasledovné vzdelávacie aktivity:

 

 a) Tematický kurz - Sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva

 - organizuje Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU

 Prihlášku na kurz: štud. odd. LF SZU (p. Prevožňáková, tel. +421 2 59 370 356)

 

 b) Tematický kurz - Nácvik techník komunikácie

 - organizuje Ústav psychológie LF SZU

 Prihlášku na kurz: štud. odd. LF SZU (p. Lukáčová, tel. +421 2 59 370 560)

 

 c) 1-mesačné školiace miesto KDŠŠ) pred atestačnou skúškou + dohodnúť s vedúcim katedry tému atestačnej práce.

 Prihlášku na KDŠŠ: štud. odd. LF SZU (Bc. Červenková, tel. + 421 2 59 370 361)

    

7. Doklady potrebné ku skúške je potrebné predložiť najneskôr 3 mesiace pred termínom konania skúšky: štud. odd. LF SZU (p. Pokorná, tel. + 421 2 59 370 364)

 

8. Atestačné skúšky v každom akademickom roku sa konajú 2 –krát ročne, a to v mesiaci apríl b.r. a november b.r.

  

Príloha:

 

Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Prihláška na vzdelávaciu akciu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Minimálny štandard UROLÓGIA

Minimálny štandard ONKOLOGICKÁ UROLÓGIA

Minimálny štandard CPČ intervenčná ultrasonografia v urológii

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023