KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU
Limbová 12
Bratislava
833 03
prednosta zora.bruchacova@szu.sk tel.: +421 2 59 370 137
 referent petronela.knotkova@szu.sk tel.: +421 2 59 370 137

 

Prednosta ústavu:

MUDr. Zora Brucháčová, PhD, MBA

Odborný asistent:

Petronela Knotková

 

 

Členovia Ústavu psychológie:

Ing. Anna Katuščáková

MUDr. Ján Šimo, MBA

Možnosti postgraduálneho vzdelávania:

Príprava na výkon práce v zdravotníctve
Tematický kurz zo Sociálneho lekárstva pre uchádzačov o špecializačnú skúšku  
 
PRÍPRAVA NA VÝKON PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVA :

absolvovať doplnkový kurz zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva musí uchádzač o absolvovanie prípravy na prácu v zdravotníctve.

  • Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti aj zručnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebné na výkon odborných pracovných činností v povolaní logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.
  • Príprava na výkon práce v zdravotníctve povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik sa nevyžaduje , ak nadobudnutiu vzdelania v týchto povolaniach predchádzalo nadobudnutie vzdelania povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka , fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik ,ortopedický technik, asistent a sanitár.
  • Príprava na výkon práce v zdravotníctve trvá 6 mesiacov

Vstupné podmienky:
Ukončené štúdium v odbore logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.
 
Spôsob prihlásenia:

  • žiadosť o zaradenie sa zasiela na Organizačno - metodický odbor  prostredníctvom   zdravotníckeho zariadenia, v ktorom žiadateľ bude vykonávať na základe   pracovnoprávneho vzťahu šesť mesačnú odbornú zdravotnícku prax minimálne   20 hodín týždenne.
    Prílohou žiadosti je notárom overená fotokópia VŠ diplomu, kópia pracovno-právnej zmluvy alebo kópia zmluvy o absolventskej praxi a index odbornosti.
    Index odbornosti je možné si zakúpiť aj formou dobierky cez pokladňu SZU.

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu a prihláška na odborný pohovor sa zasiela na študijné oddelenie.

Príprava na výkon práce v zdravotníctve ak. roku 2021/2022:


č. vzdelávacej aktivity a termín:
1/1043       4.10.2021 - 08.10.2021
1/1044       28.2.2022 – 04.03.2022

TEMATICKÝ KURZ

 

Odbor poskytuje doplnenie poznatkov pre všetkých absolventov špecializačného štúdia ako súčasť profilu absolventa aj v rámci ďalšieho vzdelávania riadiacich zdravotníckych pracovníkov.
Teoretické vedomosti zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva sú podmienkou na získanie špecializácie vo všetkých špecializačných odboroch a sú integrálnou súčasťou kvalifikačných skúšok.

Uchádzač o špecializáciu musí absolvovať doplnkový kurz zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva v poslednom roku špecializačnej prípravy.

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu a prihláška na odborný pohovor sa zasiela na študijné oddelenie.

Tematický kurz ak. roku 2021/2022:

č. vzdelávacej aktivity a termín:
1/1041    25.10.2021 – 26.10.2021
1/1042    07.03.2022 – 08.03.2022


PREGRADUALNE VZDELAVANIE :

Rozpis prednášok :

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023