KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra revízneho všeobecného a zubného lekárstva LF SZU
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

MUDr. Eva Zimanová, PhD., MPH
e-mail: eva.zimanova@szu.sk
tel.: +421 2 59 370 175

Ciele vzdelávania:


Výkon práce revízneho lekára je vysoko odborná činnosť s ohľadom nato, že pri výkone internej a externej revízie musí revízny lekár na základe medicínskeho, právneho a ekonomického poznania zhodnotiť odôvodnenosť, odbornú úroveň, kvalitu, účelnosť a efektívnosť zdravotnej starostlivosti pri prevencii, diagnostike, liečbe jednotlivých ochorení, následnej zdravotnej starostlivosti, v celom rozsahu všetkých medicínskych odborov, v súlade s hospodárnym vynakladaním verejných zdrojov na horeuvedené účely.
Táto činnosť vyžaduje vysokú odbornú prípravu a trvalé vzdelávanie, aby pri svojej činnosti mohli odborne prerokovať akýkoľvek problém s odborníkom v danom medicínskom odbore či už v zdravotnej poisťovni, alebo v zdravotníckom zariadení.
Preto vzdelávanie pred špecializačnou skúškou je dlhotrvajúce a zamerané na najnovšie poznatky medicíny, ktoré revízny lekár aplikuje pri svojej práci.
Z uvedeného dôvodu zaraďujeme do prípravy prednášky špičkových odborníkov jednotlivých medicínskych odborov a okrem povinných vzdelávacích aktivít pripravujeme aj po získaní špecializačnej skúšky, alebo v priebehu prípravy na ňu, prednášky aktuálnych noviniek, resp. málo známych odborných postupov v medicíne.
Tento kontakt je obojstranne prospešný, lebo zdravotnícky pracovník môže konzultovať s revíznym lekárom mantinely svojej práce po stránke odbornej a finančnej. Je to dialóg, ktorý odstráni prípadné nedorozumenia pri ich obojstrannej činnosti.
Na našej katedre je možné absolvovať aj certifikačnú prípravu revíznych zubných lekárov.


Náplň odboru:

Náplň odboru revízneho lekárstva je vymedzená v Koncepcii odboru revízne lekárstvo zo dňa 11.12.2006, uverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 14100/2006 – OZSO. Revízne lekárstvo je definované ako interdisciplinárny odbor.

Revízni lekári vo svojej činnosti vykonávajú tieto činnosti:

 • poradenskú a konzultačnú činnosť pre svojich poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • povoľovaciu a schvaľovaciu činnosť
 • schvaľovanie individuálneho nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok
 • účasť na príprave štandartných diagnostických a terapeutických postupoch
 • na príprave metodických pokynov MZSR
 • na systéme kvality
 • na kategorizácii liekov a ŠZM

Získanie odbornej spôsobilosti

Nariadením vlády č. 111/2013 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, je revízne lekárstvo zaradené medzi špecializačné odbory a revízne zubné lekárstvo ako certifikačný odbor.

Podrobnejšie podmienky a štandardy pre absolvovanie špecializačného štúdia v odbore revízne lekárstvo vymedzuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy..
Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činností v špecializačnom odbore revízne lekárstvo je špecializačné štúdium s minimálnou dĺžkou trvania 36 mesiacov, ktoré zdravotnícky pracovník v povolaní lekár môže absolvovať po získaní špecializácie v niektorom zo základných špecializačných odborov s dĺžkou trvania 3 až 5 rokov.

Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej činnosti revízny zubný lekár je štúdium minimálne 24 mesiacov.

Výkon revízneho lekára je viazaný na pracovnoprávny vzťah so zdravotnou poisťovňou, v ktorej revízny lekár vykonáva revíznu činnosť a podľa nariadenia vlády navrhuje adeptov na zaradenie do odboru, účasť na vzdelávacej aktivite akéhokoľvek stupňa a na vykonanie skúšky.

Revízny lekár je povinný sústavne sa vzdelávať, vykonávať svoje povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 • zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
 • zákon č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdrav.starostlivosti hradenej z verejného poistenia
 • zákon č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
 • zákon č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • zákon č.581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a ÚDZS
 • odborné usmernenia MZSR pred diagnostiku a liečbu jednotlivých ochorení
 • metodické listy racionálnej farmakoterapie

Praktické skúsenosti

 • metodika revíznej činnosti
 • štandartné diagnostické a terapeutické postupy
 • zvládnutie informačného systému v potrebnom rozsahu
 • aplikácia právnych predpisov v praxi a v Európskej únii
 • zásady komunikácie s poskytovateľmi a klientami
 • základy štatistiky
 • analytická činnosť nákladovosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Praktická výuka prebieha vo VšZP Bratislava

 

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore revízne lekárstvo:

 

Minimálny počet zdravotných výkonov

1.
kontrola správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti v informačnom systéme
300
2.
externá kontrola ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
50
3.
externá kontrola ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
30
4.
schvaľovacia a rozhodovacia činnosť

1.
v oblasti liekovej politiky, dietetických prípravkov a zdravotníckych pomôcok
150
2.
v doprave
50
3.
MFNZS, vrátane zahraničnej liečby
30
4.
návrhu na kúpeľnú starostlivosť
100
5.
kontrola dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie
30
6.
poskytovanie konzultačnej činnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti

 

 

Postupnosť jednotlivých krokov k získaniu odbornej spôsobilosti zo špecializačného odboru revízne lekárstvo

 • Po získaní potrebnej špecializácie, uvedenej vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010
 • OL, je potrebné požiadať o zaradenie do odboru revízne lekárstvo Organizačno- metodický odbor SZU.
 • Po zaradení do odboru, v prípade ak je to potrebné, požiada revízny lekár lekársku fakultu o spätné započítanie praxe, ktorú je možné uznať v rozsahu 12 mesiacov.
 • Jedenkrát ročne sa koná kontrolný deň štúdia ako povinná akcia, kde sa skontroluje záznamník výkonov a vedúca katedry určí študentovi tému špecializačnej práce. Dĺžka štúdia trvá 3 roky.
 • V prvom roku štúdia žiadateľ absolvuje prvú vzdelávaciu aktivitu, povinný 5 dňový úvodný kurz, na ktorom získa základné teoretické poznatky o výkone revíznej činnosti v zdravotnej poisťovni a základné poznatky o súčasných platných právnych normách v zdravotníctve a poisťovníctve
 • V druhom roku štúdia žiadateľ absolvuje druhú povinnú školiacu aktivitu kontrolný deň, kde sa skontrolujú výkony v záznamníku výkonov a skontroluje sa príprava špecializačnej práce.
 • V treťom roku štúdia žiadateľ absolvuje tretiu povinnú vzdelávaciu aktivitu, obhajobu špecializačnej práce, trojtýždňový kurz pred špecializačnou skúškou z revízneho lekárstva, ktorý je ukončený ústnou skúškou.
 • Predpokladom štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo je pracovno-právny vzťah so zdravotnou poisťovňou
 • Počas 3 ročného postgraduálneho vzdelávania všetky vzdelávacie akcie sú ohodnotené kreditmi, ako aj všetky nepovinné vzdelávacie akcie
 • Certifikované štúdium revízne zubné lekárstvo má obdobný režim, ale štúdium trvá 24 mesiacov
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023