KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Katedra reumatológie LF SZU a NÚRCH
nábrežie Ivana Krasku č. 4
Piešťany
921 01

Založená pôvodne ako subatedra reumatológie dňa 1.9.1961 v rámci Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF) a lokalizovaná vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, transformovanom od 1.6.2002 na Národný ústav reumatických chorôb. Subkatedra reumatológie ILF bola pôvodne súčasťou katedry vnútorných chorôb tohto inštitútu.

 

Katedrou reumatológie sa stala po transformácií ILF, následne IVZ a SPAM na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v roku 2002.

 

Zakladateľom subkatedry reumatológie IVZ bol prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., člen korešpondent SAV, ktorý ju viedol v rokoch  1961-1988 a následne doc. MUDr. Milan Ondrašík, CSc. 1988-1991 a prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP 1991-2016.  

 

Zakladateľ i jeho následovníci vybudovali komplexné reumatologické centrum zamerané na diagnostiku a liečbu zápalových, degeneratívnych, metabolicky podmienených reumatických chorôb vrátane kostných ochorení, vychovali prevažnú väčšinu slovenských reumatológov, rozšírili sieť reumatologických ambulancií po celej SR a vychovali reumatológov pre súčasné ďalšie akademické centrá v Bratislave, Banskej Bystrici aj Košiciach. Súčasne intenzívnou medzinárodnou spoluprácou v rámci EULAR (Európskej ligy proti reumatizmu) ale i popri nej dosiahli jej akceptáciu medzi európskymi krajinami.

 

 

vedúci katedry: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ivan.rybar@nurch.sk  ivan.rybar@szu.sk


zástupca vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť: MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
tel.: +421 33 79 69 111
e-mail: ulrika.ursinyova@nurch.sktajomník katedry:

Mgr. Viera Džurná
mail: viera.dzurna@nurch.sk
tel. +421 33 7969 319

 

Profesori:
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. – odbor vnútorné choroby

 

Garant špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia na LF SZU:  prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

 

Docenti:
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc. – odbor vnútorné choroby
 

Lektorský zbor:
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.

MUDr. František Mališ, CSc.,

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA

MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.

MUDr. Elizabeth Záňová, PhD.,


 

Doktorandi externého štúdia:

MUDr. Veronika Kolníková (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)
MUDr. Eva Kolkusová (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)

MUDr. Martina Škamlová (školiteľ prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.)Lekári v špecializačnej príprave:
MUDr. Barbora Sámelová, MUDr. Alexandra Sčasná, MUDr. Eva Poláčková, MUDr. Kristína Karabínová, MUDr. Zuzana Kotrádyová, MUDr. Eva Hrčková, MUDr. Martin Haninčík, MUDr. Zuzana Michalicová, MUDr. Jela Palková, MUDr. Anna Chlepková, MUDr. Johana Blažek, MUDr. Matúš Ďuriš, MUDr. Bronislava Karchová, MUDr. Alica Andelová, MUDr. Eva Jakabová, MUDr. Larysa Ratynská, MUDr. Eva Kolkusová, MUDr. Martina Kubincová, MUDr. Jana Chabroňová, MUDr. Zuzana Straussová, MUDr. Stela Kašperová, MUDr. Marián Macej, MUDr. Lenka Vašíčková, MUDr. Frozina Dezsoová, MUDr. Katarína Jančovičová, MUDr. Zuzana Zelenayová,MUDr. Martina Kubincová, MUDr. Mrianna Pavlíková


 

Organizačná forma pregraduálneho štúdia v špecializačnom odbore reumatológia:


Praktická časť pregraduálnej výuky v reumatológií sa prebieha na Katedre reumatológie LF SZU, na výučbovej báze v Národnom ústave reumatických chorôb Piešťany, teoretická časť na LF SZU.

Organizačná forma postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore reumatológia:


Špecializačné štúdium, ktoré trvá 6 rokov, sa začína spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov. Nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v odbore reumatológia s dĺžkou trvania 48 mesiacov. Špecializačné štúdium má teoretickú a praktickú časť. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce, praktická a teoretická časť.

Povinné je absolvovanie všetkých nižšie uvedených školiacich akcií organizovaných vzdelávacou ustanovizňou:

 • špecializačného kurzu vo vnútornom lekárstve v trvaní 4 týždne na LF SZU pred ukončením spoločného internistického kmeňa,
 • základného kurzu v reumatológií v trvaní 0,5 mesiaca v ktoromkoľvek roku špecializačného štúdia,
 • úvodného školiaceho miesta v reumatológií v trvaní 1 mesiac optimálne v 3. roku špecializačného štúdia (zameraného na reumatologické – muskuloskeletálne vyšetrenie, intraartikulárne a periartikulárne instilačné techniky),
 • školiaceho miesta v reumatológií v trvaní 1 mesiacoptimálne v 4. roku špecializačného štúdia (zameraného na základy diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky reumatických chorôb a pokračovanie v štúdiu intraartikulárnych a periartikulárnych instilačných techník),
 • školiaceho miesta vo vyšetrovacích metódach v reumatológií (zamerané na vyšetrovanie synoviálneho výpotku, synoviálnu biopsiu, sonografiu kĺbov, kostí, svalov, šliach, úponov, periostu a mäkkých spojivových štruktúr a osteodenzitometriu) v trvaní 1 mesiac optimálne v 5. roku špecializačného štúdia,
 • záverečné školiace miesto v reumatológií v trvaní 2 mesiacovoptimálne v poslednom roku špecializačného štúdia (zamerané na diferenciálnu diagnostiku reumatických chorôb a ich manažment z hľadiska dlhodobého sledovania).

Príloha – Minimálny štandard – Reumatológia

MINIMÁLNY ŠTANDARD
REUMATOLÓGA


a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

 1. Reumatológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečením, posudzovaním, poradenstvom a výskumom reumatických chorôb. Zahŕňa predovšetkým choroby spojiva, kostí, kĺbov, chrbtice a mäkkých tkanív pohybovej sústavy zápalového, degeneratívneho, metabolického a iného pôvodu.
 2. Špecializačné štúdium trvá šesť rokov.
 3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom
  programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí

A. V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. etiológia, patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia vnútorných chorôb,
 2. indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve,
 3. diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň),
 4. základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve,
 5. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami,
 6. indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi.

B. V rámci odboru reumatológia

 1. epidemiológia, etiopatogenéza, klinika a diagnostika, diferenciálna diagnostika, priebeh, liečba a prognóza u uvedených reumatických chorôb:
  1. difúzne zápalové choroby spojiva,
  2. seronegatívne spondartropatie,
  3. osteoartróza,
  4. vzťah infekcie a artritídy,
  5. metabolické artropatie,
  6. nádorové choroby spojiva,
  7. neurovaskulárne choroby s prejavmi v oblasti lokomočných štruktúr,
  8. metabolické osteopatie,
  9. mimokĺbový reumatizmus,
  10. palindromický reumatizmus, hydrops articulorum intermitens, artropatia pri sarkoidóze,
  11. základy farmakoterapie reumatických chorôb, nefarmakologické postupy v reumatológii,
  12. právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 2. klinická imunológia a alergológia, FBLR.

Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
Oddiel 1

Minimálny počet zdravotných výkonov

A. V rámci spoločného internistického kmeňa

 1. štandardná ústavná klinická prax: prijatie, pacienta, anamnéza, fyzikálnevyšetrenie, opis EKG vyšetrenia, opis röntgenologickej snímky hrudníka, interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, sledovanie a liečba, prepustenie 400 pacientov
 2. opis EKG vyšetrenia 400
 3. opis röntgenologickej snímky hrudníka 400
 4. opis röntgenologickej snímky brucha 50
 5. venepunkcia, zavedenie venóznej cievky 50
 6. infúzna a injekčná liečba 50
 7. odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení 20
 8. transfúzia krvi a krvných prípravkov 20
 9. vyšetrenie krvného náteru 20
 10. vyšetrenie moču a močového sedimentu 20
 11. punkcie telových dutín 20
 12. odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia 20
 13. katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy 20
 14. rektoskopia 10
 15. zavedenie sondy do hornej časti gastrointestinálneho traktu 8
 16. KPCR 5

Asistencia pri výkone

 1. zavedenie centrálneho venózneho katétra 5
 2. tracheálna intubácia 5
 3. defibrilácia, kardioverzia 5
 4. kardiostimulácia (dočasná, trvalá, výmena kardiostimulátora, elektródy) 5
 5. echokardiografia 20
 6. funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému (napríklad 24-hodinový záznam EKG, krvného tlaku, ergometria, „head-up tilt“ test) 20
 7. funkčné vyšetrenie respiračného systému: spirometria, bronchoskopia 20
 8. rádiodiagnostika: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie, PET 40
 9. USG: abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev 40
 10. gastrointestinálna endoskopia: ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia 20
 11. biopsia orgánov a tkanív 10
 12. pitva 3

B. Praktické skúsenosti

 1. vykonanie EKG, spirometrie a rektoskopie a hodnotenie ich nálezov v rozsahu potrebnom pre diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, hodnotenie priebehu a komplikácií reumatických chorôb,
 2. samostatné vykonanie sonografického vyšetrenia v reumatológii, sonografie kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých mimokĺbových štruktúr a klinická interpretácia získaných nálezov v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, hodnotení priebehu a prognózy reumatických chorôb a monitorovaní liečebného efektu antireumatík,
 3. diagnostika a diferenciálna diagnostika pľúcneho postihnutia pri systémových chorobách, hodnotenie a interpretácia rádiogramov, echokardiografických nálezov a výsledkov vyšetrenia centrálnej hemodynamiky,
 4. osteodenzitometria – samostatné vykonanie a klinická interpretácia výsledkov jednoduchej aj duálnej fotónovej absorpciometrie v diagnostike osteoporózy a osteopenických stavov, posudzovaní progresie a monitorovaní liečby,
 5. hodnotenie rádiogramov kĺbov aj axiálneho skeletu (diagnostika artritídy, artrózy, entezopatií, hodnotenie nálezu v oblasti sakroiliakálnych kĺbov a axiálneho skeletu),
 6. samostatné vykonanie punkcie synoviálneho kĺbu, evakuácia a vyšetrovanie synoviálneho výpotku, instilačná intraartikulárna a periartikulárna terapia (lokálna liečba lokálnymi anestetikami, glukokortikoidmi, viskosuplementácia).

V rámci odboru reumatológia:
Minimálny počet zdravotných výkonov
A. V rámci odboru reumatológia
Minimálne počty požadovaných výkonov:

 • Štandartná klinická nemocničná prax v reumatológií: 500 prijatých, ošetrených, alebo prepustených pacientov
 • Štandartná klinická ambulantná prax v reumatológií: 750 ošetrených pacientov
 • Ultrasonografia kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých štruktúr: 200 vyšetrení
 • Osteodenzitometria (DEXA) 100 vyšetrení
 • Vyšetrenie synoviálnej tekutiny: 50 vyšetrení
 • Hodnotenie radiologických snímok kĺbov a koastí: 750 výkonov
 • Hodnotenie RTG snímok hrudníka (pľúcne postihnutie) 100 vyšetrení
 • Klinická interpretácia nálezov autoprotilátok, parametrov humorálnej a bunkovej imunity a/alebo mikrobiálnych protilátok: 300 výkonov

Oddiel 2
Nácvik techník komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
 2. verbálna a neverbálna komunikácia,
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

c) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu.

Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v reumatológii v trvaní 48 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba
písomnej práce.

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

A. Spoločný internistický kmeň v trvaní 24 mesiacov

 1. štandardné interné oddelenie 12 mesiacov
 2. jednotka intenzívnej starostlivosti 2 mesiace
 3. príjmová ambulancia interného oddelenia alebo centrálne príjmové oddelenie nemocnice 1 mesiac
 4. voliteľný internistický odbor (napríklad vnútorné lekárstvo,gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo) 2 mesiace
 5. oddelenie infektológie (v rámci tohto pobytu sa oboznámi aj so základmi klinickej mikrobiológie a parazitológie)1 mesiac
 6. oddelenie klinickej onkológie 1 mesiac
 7. pracovisko laboratórnej medicíny alebo pracovisko hematológie a transfúziológie
  a pracovisko klinickej biochémie 1 mesiac, 15 dní, 15 dní
 8. chirurgické oddelenie 2 mesiace
 9. neurologické oddelenie 1 mesiac
 10. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 1 mesiac

B. Reumatológia v trvaní 48 mesiacov

 1. reumatologické oddelenie výučbového zdravotníckeho zariadenia - vzdelávacej ustanovizne:12 mesiacov
 2. interné oddelenie zamerané na riešenie problematiky reumatických chorôb: 12 mesiacov, alebo
 3. reumatologická ambulancia pod dohľadom špecialistu – reumatológa 24-36 mesiacov.

 

 

Zoznam otázok k teoretickej časti špecializačnej skúšky v špecializačnom odbore reumatológia

 

 

 

Vyšetrenie pohybového systému v reumatológi

 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v reumatológií (hematologické, biochemické, renálne a hepatálne funkcie, metabolizmus svalov, kostí, paraneoplastických stavov)

 

Bielkoviny akútnej fázy a ich využitie v reumatológií (osteoartróza, reumatoidná artritída, juvenilná idiopatická artritída, systémové choroby)

 

Reumatoidné faktory a ich klinické využitie

 

Antinukleárne protilátky a ich klinická interpretácia

 

HLA systém a jeho význam v reumatológií

 

Vyšetrenie synoviálnej tekutiny

 

Zobrazovacie metódy v reumatológií (RTG, USG, CT, MRI, PET CT, scintigrafia a ďalšie)

 

Kostná denzitometria a ukazovatele kostného metabolizmu

 

Nomenklatúra a klasifikácia reumatických chorôb

 

Epidemiológia a reumatické choroby

 

Reumatoidná artritída (etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika)

 

Reumatoidná artritída z hľadiska diferenciálnej diagnostiky (dif. dg. artritídy, dif. dg. pozitivity reumatoidného faktora, dif. dg. erozívnych kostných zmien)

 

Reumatoidná artritída z hľadiska priebehu a prognózy

 

Reumatoidná artritída z hľadiska liečby (farmakologická a nefarmakologická liečba)

 

Juvenilná idiopatická artritída

 

Reumatické choroby v detskom veku iné ako juvenilná chronická artritída (juvenilné systémové choroby, juvenilné spondylartritídy, vaskulitídy v detskom veku)

 

Systémový lupus erytematosus (etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika a diferenciálna diagnostika)

Muskuloskeletálne komplikácie pri niektorých vrodených krvácavých stavoch

 

Postihnutie pohybového a podporného systému pri vrodených porúchách metabolizmu (hemoglobinopatie, hemochromatóza, mukopolysacharidózy, m. Gaucher, alkaptonúria a ochronóza)

 

Postihnutie pohybového a podporného aparátu u pacientov s endokrinnými chorobami

 

Familiárna stredomorská horúčka

 

Problematika kĺbovej hypermobility (vrodené poruchy spojiva – Marfanov syndróm, Ehlersov- Danlosov syndróm, osteogenesis imperfecta, benígny konštitučný hypermobilný syndróm)

 

Artropatie pri nádoroch (nádorové choroby pohybového systému, paraneoplastické syndrómy, nádory komplikujúce priebeh zápalových reuamtických chorôb, vzťah nádorov k liečbe antireumatikami)

 

Plazmocytóm a jeho muskuloskeletálne prejavy

 

Neuropatická artropatia – Charcotov kĺb

 

Algodystrofický syndróm – komplexný bolestivý regionálny syndróm

 

Úžinové syndrómy – syndróm karpálneho kanála, syndróm ulnárneho kanála, tarzálneho kanála, skalenový syndróm a ďalšie

 

Cervikálne a lumbálne koreňové syndrómy a príčiny ich vzniku

 

Raynaudov syndróm z hľadiska diferenciálnej diagnostiky

 

Osteoporóza – metabolizmus kalcia, fosforu a vitamínu D, klasifikácia, etiopatogenéza, patologická anatómia, rizikové faktory, klinický obraz a diagnostika

 

Osteoporóza – farmakologická a nefarmakologická liečba

 

Difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza

 

Rachitída, osteomalácia, osteonekrózy, Tiezov syndróm a kostochondritídy

 

Ostitis deformas – morbus Paget

 

Humeroskapulárna periartropatia

 

Najčastejšie bolestivé syndrómy v oblasti hornej končatiny – burzitídy, tendinitídy a entezitídy

 

Najčastejšie bolestivé syndrómy v oblasti dolnej končatiny – burzitídy, tendinitídy a entezitídy

 

Fibromyalgia a chronický únavový syndróm

 

Palindromický reumatizmus a intermitentný kĺbový hydrops

 

Multicentrická retikulohistiocytóza

 

Pigmentová villonodulárna synovitída

 

Postihnutie pohybových ústrojov pri akútnej a chronickej sarkoidóze

 

Farmakoterapia bolesti (patofyziológia bolesti, typy bolesti, diagnostika bolesti,

medikamentózna liečba bolesti, WHO systém liečby bolesti)

 

Nesteroidové antiflogistiká

 

Selektívne inhibítory cykloxigenázy-2

 

Glukokortikoidy v liečbe reumatických chorôb

 

Syntetické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb

 

Syntetické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb

 

Syntetické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb

 

Syntetické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb

 

Biologické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb – TNF inhibítory

 

Biologické chorobu modifikujúce lieky v liečbe zápalových reumatických chorôb – non – TNF inhibítory

 

Cielené DMARDs (targeted  DMARDs) v liečbe zápalových reumatických chorôb

 

Reumatologická rehabilitácia, fyziatria a indikácie k balneoterapií pri reumatických chorobách

 

Reumoortopédia – prehľad operačných zákrokov a ich indikácie (synovektómie, rekonštrukčné operácie, úplné kĺbové náhrady), pooperačná starostlivosť

 

Systémový lupus z hľadiska komplexnej liečby

 

Antifosfolipidový syndróm

 

Systémová skleróza

 

Autoimúnne zápalové choroby svalov (dermatomyozitída, polymyozitída, dermato/polymyozitída v detskom veku, myozitídy spojené s inými difúznymi zápalovými chorobami spojiva, myozitídy a malignity, kalcifikujúca myozitída)

 

Vaskulitídy

 

Sjögrénov syndróm

 

Prekryté syndrómy a zmiešaná choroba spojiva (Sharpova choroba)

 

Polymyalgia rheumatica a temporálna arteritída

 

Panikulitídy, relabujúca polychondritída a Behcetova choroba

 

Seronegatívne spondartritídy – všeobecná charakteristika

 

Ankylozujúca spondylitída

 

Psoriatická artritída

 

Enteropatické spondartritídy

 

Osteoartróza – epidemiologické aspekty, etiológia a patogenéza, patologická anatómia, klinický obraz, diagnostika a diferenciálna diagnostika)

 

Osteoartróza z hľadiska liečby (farmakologická a nefarmakologická liečba, rizikové faktory, prevencia osteoartrózy)

 

Vzťah infekcie a artritídy (priame postihnutie kĺbu infekciou, reaktívne artritídy)

 

Reumatická horúčka

 

Borelióza a postihnutie pohybového a podporného systému

 

Dna – celková charakteristika, etiopatogenéza, patologická anatómia, klinický obraz a priebeh choroby, diferenciálna diagnostika a liečba

 

Pseudodnavé artritídy (chondrokalcinóza, hydroxyapatitová artritída)

 

Dialyzačná osteoartropatia (renálna osteodystrofia, dialyzačná amyloidóza, kryštálové artropatie u dialyzovaných pacientov)

 

Primárna amyloidóza a jej postihnutie pohybového systému, reumatické choroby a sekundárna amyloidóza

 


Uvedené v súlade s: UEMS -European Board of Rheumatology (https://www.eular.org/UEMS.cfm)  a Training Requirements for the Speciality of Rheumatology, European Standards of Postgraduate Medical Specialist Training UEMS 2014 (https://www.eular.org/edu_UEMS_Docs.cfm)

 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.   

vedúci Katedry reumatológie LF SZU

garant odboru reumatológia

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023