KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Rigorózne konanie

  • rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení) preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi,
  • rigorózne konanie sa môže uskutočňovať len v akreditovaných študijných odboroch,
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovaných študijných programoch Ošetrovateľstvo a  Fyzioterapia.

Podmienky prijatia

  • ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom študijnom programe v SR, alebo v zahraničí,
  • podaná prihláška na rigoróznu skúšku, vrátane všetkých požadovaných príloh. Uchádzač podáva prihlášku dekanovi fakulty, priebežne počas roka,
  • schválená téma a osnova rigoróznej práce.

Organizácia rigorózneho konania

 

Organizáciu rigorózneho konania upravuje vnútorný predpis fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.
Ďalšie informácie, v prípade potreby, získate elektronicky na adrese: rigkonanie.fozos@szu.sk.

 

Ukončenie rigorózneho konania


Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019 (dostupná na http://www.szu.sk/index.php?id=1050&menu=).
 

 

Dokumenty: 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023