KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

SZU a Európska únia


 

Univerzita svoju činnosť rozvinula do inštitúcie s vysokým pedagogickým a vedeckým kreditom, ktorý je akceptovaný nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí. Univerzita rozvíja aktivity aj v oblasti zahraničnej spolupráce a zahraničných vzťahov s európskymi vysokými školami a vedeckými inštitúciami.


Členstvo SZU v medzinárodných organizáciách: 
 • Predchodca univerzity, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, sa stala v máji v roku 2000 v Tokyu, po splnení náročných kritérií, členom Sústavy svetových zdravotníckych akadémií (IAMP). 
 • Dňa 17. januára 2003 Rada Európskej Asociácie Univerzít (EUA) svojim rozhodnutím prijala SZU za riadneho individuálneho člena EUA. 
 • SZU prijala členstvo v skupine signatárov Bolonskej Deklarácie. Rektor SZU slávnostne podpísal Bolonskú deklaráciu na Univerzite v Bologni v septembri 2003. SZU sa stala 21. európskou a 2. slovenskou univerzitou, ktorá podpísala Bolonskú deklaráciu a zaviazala sa tak rešpektovať akademické práva a slobody.
 • Členstvo SZU v UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). V októbri 2003 získala SZU zastúpenie univerzity v Európskej Asociácii Medicínskych Špecialistov (UEMS) - poradného orgánu Európskej komisie v Bruseli pre problematiku prípravy lekárov - špecialistov.
 • SZU – Fakulta verejného zdravotníctva je členom Asociácie škôl verejného zdravotníctva v Európe (ASPHER).

Spolupráca SZU s univerzitami a inštitúciami v zahraničí

 • Mobilita a SZU

  SZU podpísala novú Európsku univerzitnú chartu „Erasmus University Charter“, ktorá v rámci projektu akademických mobilít Erasmu oprávňuje univerzitu k požiadavke financovať akademické mobility študentov, učiteľov a pracovníkov administratívy prostredníctvom slovenskej národnej akademickej agentúry SAAI z fondov EÚ do roku 2012.

   
 • Zmluvy o spolupráci

  Od marca 2005 má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci s Universitá Degli Studi di Palermo. Zmluva zahŕňa spoluprácu pri výskumných projektoch, mobilitu vedeckých pracovníkov a mladých výskumníkov, spoluprácu pri študijných programoch, mobilitu študentov, mobilitu pedagógov, organizovanie spoločných študijných programov.

  SZU v júni r. 2005 uzatvorila dohodu o spolupráci s Kyjevskou zdravotníckou akadémiou postgraduálneho vzdelávania P. L. Shupyka vo veci spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a výmeny učiteľov.

  Od októbra 2006 má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci v oblasti výskumu a výmeny učiteľov a študentov so Štátnou medicínskou akadémiou v Astane, Kazachstan.

  Od júna 2006 má SZU uzatvorenú dohodu o spolupráci s Južno-Kazašskou medicínskou akadémiou a s Kazašskou národnou medicínskou univerzitou.

  Od decembra 2006 má SZU podpísanú zmluvu o spolupráci pri zabezpečení špecializačného štúdia a vysokoškolského vzdelávania na SZU pre zahraničných študentov s gréckou spoločnosťou Emfasis Foundation Centre fo Higher Diplomas so sídlom v Thessaloniki, Grécko.

  SZU obnovila bilaterálnu dohodu v rámci programu Socrates „Higher Education (Erasmus)“ s Unviersitá Degli Studi di Napoli v Taliansku ohľadne výmeny študentov a výmeny učiteľov.

  SZU má uzatvorenú dohodu o spolupráci a organizácii vzájomných vzťahov s Ternopil State Medical University, v Ukrajine. Zmluva bola uzatvorená dňa 25. júna 2003. 

  Od marca 2009 má SZU uzatvorené dohody o spolupráci a Memorandum o spolupráci s troma univerzitami Čínskej ľudovej republike, s Čínskou akadémiou pre čínske medicínske vedy, s Univerzitou tradičnej čínskej medicíny v Tianjine a s Zhejiang čínskou zdravotníckou univerzitou v Hagzhou.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023