KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Predstavitelia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


 

 

 Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

predseda Akademického senátu

Ing. Igor Naňo, MPH

kvestor

 

Prorektori:

 

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH

prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie

 

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

 

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

prorektorka pre pregraduálne štúdium

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023