KONTAKTY  
+421 2 59370 173
 
 

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA

A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Základná organizácia pri SZU v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Oznamy ZO OZ  

O nás

 

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb je samostatným, dobrovoľným, nezávislým, otvoreným združením s právnou subjektivitou, založený na princípoch demokracie a humanizmu. SOZ ZaSS je registrovaným občianskym združením podľa zákona o združovaní občanov.


Základná odborová organizácia pri SZU je základnou organizačnou jednotkou SOZ ZaSS s právnou subjektivitou konštituovaná na princípe zamestnávateľskom.
 
Hlavným poslaním organizácie je chrániť a obhajovať potreby a záujmy členov v nej združených, najmä v oblasti mzdovej, pracovnoprávnej, sociálnej a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s právnymi predpismi a Kolektívnou zmluvou.


Predseda:
PhDr. Mária Vizváryová

 

Kontakt:
Limbová 12
833 03 Bratislava


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023