KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Predstavitelia fakulty

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

dekan

   
Prodekani  

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

MUDr. Michal STRAKA, CSc.

prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo

doc. MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD.

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

prof. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

 


 

VEDECKÁ RADA Lekárskej fakulty SZU

 

Predseda:

doc. MUDr. GAJDOŠ Martin, CSc.

 

Podpredseda:

prof. MUDr. VIDIŠČÁK Marián, PhD., FEBPS.

 

Tajomník:

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

 

Členovia:

prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof.
doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD., mim.prof.
prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
prof. MUDr. KOLÁŘ Petr, PhD.
prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
doc. MUDr. MARTULIAK Igor, CSc.
prof. MUDr. PECHAN Juraj, CSc.
doc. Ing. Elena PIECKOVÁ, PhD., MPH
prof. MUDr. PINĎÁK Daniel, CSc.
doc. MUDr. POHANKA Vladimír, CSc.
doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
MUDr. STRAKA Michal, CSc.
doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
doc. MUDr. SZÉP Zoltán, PhD
doc. MUDr. ŠIMKO Juraj, PhD.             
Dr. h. c. prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
MUDr. TOPOLSKÝ Ivo, PhD., MPH   
doc. MUDr. ŽIGRAI Miroslav, PhD.   
prof. MUDr. BERNADIČ Marián, CSc.
Dr. h. c. prof. MUDr.BREZA Ján, DrSc.        
doc. MUDr. DELEJ Branislav, CSc.
doc. Pharm. Dr. HRABOVSKÁ Paul Anna, PhD.
MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.    
doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
MUDr. PAULINY Matúš, PhD.   
prof. MUDr. RUDINSKÝ Bruno, CSc.

 


 

AKADEMICKÝ SENÁT  Lekárskej fakulty SZU  

 

MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH     predseda
MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH     podpredseda
Mgr. Mária Borsányiová, PhD.           tajomníčka
MUDr. Tomáš Barczi
doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.
Mgr. Alena Ofúkaná
MUDr. Alena Koščálová, MSc.
Katarína Laučíková
Lucia Jurašková
Adriana Demčuková
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023