KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

O fakulte

 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2002 Z. .z. o vysokých školách s účinnosťou od 1. septembra 2002. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity  Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Poslanie LF SZU

 1. Zabezpečiť pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.
 2. Zabezpečiť postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU.
 3. Podieľať sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní.

Základné úlohy LF SZU

 1. vzdelávacia a výchovná činnosť
 2. vedecká a výskumná činnosť
 3. expertízna činnosť
 4. poradenská a konzultačná činnosť

Cieľom LF SZU je

 • výchova lekárov pre celý systém zdravotnej starostlivosti, 
 • v postgraduálnom vzdelávaní pripravovať odborníkov pre prax v kategóriách lekár, stomatológ, farmaceut a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,
 • prostredníctvom vzdelávania zavádzať do praxe nové preventívne, diagnostické a liečebné metódy a tak zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,
 • vychovávať mladú generáciu pedagógov LF SZU,
 • vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.

Zámery LF SZU na najbližšie obdobie

 • vytvoriť optimálne podmienky (materiálne, technické, personálne) pre zabezpečenie nerušeného pedagogického procesu
 • vo vedeckej a výskumnej oblasti integrovať činnosť fakulty s výskumnou a vedeckou bázou SZU
 • pokračovať v aproximácii postgraduálneho vzdelávania v spolupráci s UEMS
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
 • vydávať učebné texty

Vzdelávacie aktivity LF SZU

 

Zoznam školiacich akcií, tématické kurzy, školiace miesta ...(tu)

 

Ďalšie aktivity LF SZU

 • spolupráca s renomovanými pracoviskami doma i v zahraničí
 • výmena skúseností a poznatkov z pedagogickej činnosti
 • poznatky a podnety z praxe implementovať do výučby
 • zapájanie odborníkov z praxe do výučby
 • zapájanie zahraničných odborníkov do výučby

Organizačná štruktúra LF SZU

 

Akademické samosprávne orgány LF SZU
Akademický senát
Vedecká rada
Akademickí funkcionári

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023