KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Katedra ošetrovateľstva
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
Subatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH
Subkatedra certifikovaných pracovných činností v ošetrovateľstve
PhDr. Jana Rottková, PhD.
Katedra pôrodnej asistencie
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
Katedra fyzioterapie
PhDr. Jana Havlová, PhD.
Subkatedra fyzioterapie pohybového systému
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Katedra rádiologickej techniky
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Mgr. Miloš Čakloš
Katedra dentálnej hygieny
MDDr. Michaela Trapezanlidis
Katedra profesijného rozvoja učiteľov
PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.
Ústav výživy
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Ústav zdravotníckej etiky
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
Oddelenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a akreditácií
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023