KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Akademické orgány fakulty

  • Akademický senát
  • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

 

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH

dekanka

Prodekani

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít
 

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.

prodekan pre pedagogickú činnosť

 

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie

 

PhDr. Emília MIKLOVIČOVA, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax

 


 

Akademický senát
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

5. funkčné obdobie (2018 - 2022)

aktualizácia k 20.6.2022

 


Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS:  PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.


 
Podpredsedovia AS:
  • zamestnanecká časť AS
  • študentská časť AS

 

 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.

Lucia Franková

   
Tajomník AS: PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPHZloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí


Zamestnanecká časť AS

PhDr. Zuzana Bachratá, PhD.
PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.
PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
PhDr. Jana Havlová, PhD.
PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD, MPH
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH

 

 

Študentská časť AS

Matej Bíro

Nikola Dobrotová
Lucia Franková
Lenka Holčíková


 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023