Študijní poradcoviaŠtudijný poradca pomáha študentom pri riešení ich študijných problémov v priebehu vysokoškolského vzdelávania. Poskytuje poradenské služby študentom pri:

  • oboznámení sa s akademickým prostredím pri nástupe na vysokoškolské štúdium,
  • zostavovaní študijného plánu,
  • objasňovaní kreditového systému,
  • výklade študijného poriadku a ďalších predpisov univerzity a fakulty,
  • riešení problémov spojených so štúdiom.

Konzultačné hodiny po emailovom dohovore s jednotlivými študijnými poradcami.

Študijný program Verejné zdravotníctvo 

(bakalársky študijný program v dennej a externej forme štúdia)

  • Mgr. Andrej Vyskoč, PhD. (andrej.vyskoc@szu.sk)

Študijný program Verejné zdravotníctvo 

(magisterský  študijný program v dennej forme štúdia)

  • PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH  (matej.mucska@szu.sk)

Študijný program Verejné zdravotníctvo

(magisterský  študijný program v externej forme štúdia)

  • Mgr. Mária Bartušová, PhD. (maria.bartusova@szu.sk)

Študijný program Verejné zdravotníctvo

(doktorandský študijný program v dennej a externej forme štúdia)

  • doc. RNDr. Elena Szabová, PhD. (elena.szabova@szu.sk)

Erasmus koordinátor na fakulte

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH  (eva.horvathova@szu.sk)

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023