KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Hlavné poslanie a činnosť fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.


Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Akreditované študijné programy vysokoškolského vzdelávania:

 • v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
  • fyziologická a klinická výživa
  • dentálna hygiena
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • fyzioterapia

Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania pre nelekárske zdravotnícke povolania:

 

Zdravotnícke povolanie sestra
 
Špecializačný odbor

 • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Revízne ošetrovateľstvo
 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Audiometria
 • Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • Funkčné vyšetrovacie metódy
 • Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • Ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • Ortoptika a pleoptika

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka
 
Špecializačný odbor

 • Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • Pôrodná asistencia  v rodine a komunite
 • Manažment v pôrodnej asistencii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Psychofyzická príprava na pôrod

Školiace miesta

 • Kardiotokografia
 • Dojčenie

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

 

Špecializačný odbor

 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 • Fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Techniky terapie lymfedému

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár
 
Špecializačný odbor

 • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

 

Špecializačný odbor

 • Manažment v rádiologickej technike
 • Nukleárna medicína
 • Radiačná onkológia
 • Špeciálna rádiológia

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Magnetická rezonancia - MR
 • Mamografia

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

 

Špecializačný odbor

 • Vyšetrovacie metódy v histopatológii
 • Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant


Špecializačný odbor

 • Lekárenstvo
 • Zdravotnícke pomôcky

Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov

 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov – zdravotníckych predmetov
 • Vzdelávanie vedúcich predmetových komisií odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotníckych školách a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

Poznámka:

Otvorenie jednotlivých vzdelávacích aktivít je závislé od počtu prihlásených študentov.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023