KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Vedecká rada
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

 

Predseda:

prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH

 

Tajomník:

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

 

Členovia:

prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
prof. MUDr. Jozef VOJTAŠŠÁK, CSc.
doc. RNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
Dr. h. c. doc. MUDr. Peter DŽUPA, PhD., MPH
doc. MUDr. Mgr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MPH, mim. prof.
doc. MUDr. Mgr. Július HODOSSY, PhD.
doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH
doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD.
doc. MUDr. Jiří VANÍČEK, Ph. D.
doc. MUDr. Branislav VOHNOUT, PhD.
doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Mgr. Monika JANKECHOVÁ, PhD.

(Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)

doc. PhDr. Martina BAŠKOVÁ, PhD.

(Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave)

doc. PhDr. Ľubica DERŇÁROVÁ, PhD.

(Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove)

doc. PhDr. Iveta MATIŠÁKOVÁ, PhD.

(Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne)

doc. PhDr. Andrea SOLGAJOVÁ, PhD.

(Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)


Dokumenty VR:

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023