KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU)Vznik a vývoj LF SZU

  • LF SZU (pôvodne ako Fakulta zdravotníckych a špecializačných štúdií) je súčasťou medzinárodne uznávanej, ťažiskovej vzdelávacej ustanovizne slovenských zdravotníkov. Táto vznikla pôvodne ako inštitúcia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Od roku 2002 je garantom špecializačného a certifikačného vzdelávania v zdravotníctve (podľa smerníc Rady Európy).
  • LF SZU v roku 2002 splnila požiadavku akreditácie pregraduálneho vzdelávania. V roku 2006 získala akreditáciu pre študijný program všeobecné lekárstvo, v roku 2013 pre zubné lekárstvo.
  • V roku 2012 LF SZU otvorila štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku (General Medicine).

Poslanie a prehľad najdôležitejších činností LF SZU

  • Pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku) a v odbore zubné lekárstvo
  • Postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU a príslušnými vykonávacími predpismi vlády SR a MZ SR
  • Kontinuálne medicínske vzdelávanie
  • Účasť na Rezidentskom programe, ktorý zahájilo MŠVVŠ SR a v súčasnosti je pod záštitou  MZ SR v spolupráci s LF SZU, so zameraním na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov, na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Lekárska fakulta realizuje výučbu 2 akreditovaných študijných programov: všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo - v dennej forme prezenčnou metódou štúdia v spojenom prvom a druhom stupni. V anglickom jazyku realizuje výučbu študijného programu - všeobecné lekárstvo - General Medicine  - v dennej forme prezenčnou metódou štúdia v spojenom prvom a druhom stupni.
V treťom stupni štúdia fakulta má akreditované 2 študijné programy: vnútorné choroby a chirurgia v dennej a externej forme prezenčnou formou štúdia.

Akademická mobilita


LF SZU vysiela počas akademického roku študentov na mobilitné študijné pobyty, v rámci programu ERASMUS napr. na univerzity v Taliansku (Rím, Pavia, Bologna), ako aj na zahraničné stáže (napr. ČR, Maďarsko, Taliansko). LF SZU v Bratislave tiež prijíma zahraničných študentov za účelom štúdia a stáže (napr. z partnerskej univerzity Polytechnic Institute of Lisbon). Lekárska fakulta SZU si cez akademické mobilitné pobyty (v rámci programu Erasmus) vymieňa aj zamestnancov za účelom výučby.

Výskumná a ďalšia tvorivá činnosť študentov LF SZU

Na LF SZU  sa od roku 2012 každoročne uskutočňuje fakultná  konferencia  študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia, organizovaná Radou ŠVOČ LF SZU (sekcia pregraduálneho štúdia a sekcia doktorandského  štúdia). 


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023