KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Ak sa v projekte, ktorý schvaluje grantová agentúra, používajú zvieratá, je nutné písomné vyjadrenie Etickej komisie pre prácu s laboratórnymi zvieratami k etickému hodnoteniu projektu podľa § 36 nariadenia vlády č. 377/2012 Z.z. Písomné vyjadrenie Etickej komisie je prílohou žiadosti o schválenie projektu, ktorá sa zasiela na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR), Botanická 17, 842 13 Bratislava.
V SR sa môžu vykonávať na zvieratách iba schválené pokusy v schválených pokusných zariadeniach!


Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami

 

Experimentálne zverince Slovenskej zdravotníckej univerzity zabezpečujú komplexnú starostlivosť o experimentálne zvieratá pre potreby vedy a výskumu. Zámerom je vytvoriť podmienky na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a na základe Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami je odborným poradným orgánom SZU. Povinnosti vyplývajúce zo štatútu sú záväzné pre všetkých členov komisie.

 

Prílohy:

Kontakt:
e-mail: ek.zvierata @ szu.sk
 
Etická komisia vyžaduje od žiadateľa nasledovnú dokumentáciu:

Odkazy:
Ako postupovať pri podávaní žiadosti o schválenie pokusu

http://www.svssr.sk/zvierata/chovatelia_pokusy.asp


Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely  podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012

http://www.svssr.sk/zvierata/chovatelia_pokusy_info.asp

 

Usmernenie pre užívateľov zvierat v projektoch

http://www.svssr.sk/zvierata/spatne_posudenie.asp

 

Absolventi školenia: Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, akreditované školenie AK MŠ SR za rok 2015

http://www.svssr.sk/dokumenty/zvierata/OCHZ_VU_2015.pdf

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023