KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzitePodľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravotnícky pracovník môže podať žiadosť o zaradenie priebežne počas celého kalendárneho roka (okrem rezidentského štúdia).

 

 1. špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady:
  1. tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/
  2. podmienka pre zaradenie – uvedenie výšky pracovného úväzku v ZZ = povinný údaj + registrácia v stavovskej  organizácii
  3. úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  4. kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
  5. index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo písomne vyžiadať z pedagogického odboru)
  6. u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie o uznaní dokladov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  7. cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK), povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  8. v zmysle zákona č. 578/2004Z. z. v znení neskorších predpisov – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
  9. zdravotnícky pracovník oznámi prerušenie špecializačného štúdia v zmysle § 70 ods. 4 nariadenia vlády SR  č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
  10. žiadateľ o zaradenie do rezidentského štúdia spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia  a jej príloh ešte predkladá:
   1. čestné vyhlásenie, že nie je zaradený  do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo a pediatria,
   2. doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho  pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia,
     
   3. OZNAM:
    Od 1. februára 2020 je možnosť štúdia v „doplnkovej forme“ špecializácie vo  všeobecnom lekárstve (doplnková odborná príprava).
    Záujem o túto formu štúdia je potrebné v žiadosti o zaradenie dopísať.
    Bližšie informácie o štúdiu poskytne Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

 2. certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) - potrebné doklady:
  1. tlačivo žiadosti o zaradenie
  2. úradne osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  3. kópie diplomov o získanej špecializácii
  4. index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook (dostupné v Copy centre SZU alebo písomne vyžiadať z pedagogického odboru)

V zmysle § 76 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.


Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti.

VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, certifikovanej pracovnej činnosti v zmysle § 70 ods. 5  nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Doklady potrebné k vyradeniu :

 1. žiadosť o vyradenie
 2. index odbornosti, alebo vrátenie originálu dekrétu o zaradení (ak toto zaradenie nebolo zapísané v špecializačnom indexe, alebo indexe odbornosť)

PRI PRESTUPE z inej vzdelávacej ustanovizne je nutné predložiť (zmena vzdelávacej ustanovizne):

 • žiadosť o prijatie na SZU
 • rozpis rozsahu  a obsahu špecializačného  štúdia na predchádzajúcej  vzdelávacej  ustanovizni v príslušnom odbore aj s uvedením výšky  úväzku, v ktorom bola prax vykonávaná.


V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  u p o z o r ň u j e m e   žiadateľov o zaradenie do ďalšieho vzdelávania pre svojich pracovníkov, že nekompletne vyplnené žiadosti alebo žiadosti bez príloh budú  vrátené žiadateľovi.
 Dokumenty na stiahnutie:

 • Lekárska fakulta:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

  • Žiadosť o zaradenie do rezidentského štúdia podľa platného zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
   (DOC, PDF)

  • Žiadosť o zmenu špecializačného odboru podľa § 70, ods. 1 podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

  • Žiadosť o prijatie na SZU (zmena vzdelávacej ustanovizne v tom istom špecializačnom odbore) podľa § 70, ods. 3 podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

  • Žiadosť o prijatie na SZU (zmena vzdelávacej ustanovizne v inom špecializačnom odbore)  podľa § 70, ods. 3 podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

  • Žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia na SZU podľa § 70, ods. 5 podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

   Spolu s týmito žiadosťami je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní, ktoré nájdete na stránke LF> Dokumenty> Na stiahnutie)

  • Oznámenie o prerušení špecializačného štúdia
   (DOC, PDF)

 • Fakulta verejného zdravotníctva:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa podľa platného zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)

 • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici:
  • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
   (DOC, PDF)
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.11.2022