Habilitačné a inaguračné konania FVZ

 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Kontakt

telefón: +421-2-59370-561
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk


Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-3066


Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

 

Habilitačné a vymenúvacie konania

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore:

verejné zdravotníctvo

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor


Prodekan FVZ SZU pre udeľovanie akademických titulov predkladá na schválenie do Vedeckej rady fakulty uchádzačov na uzavretie pracovného pomeru do funkcie "hosťujúci profesor" v zmysle § 79 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na FVZ SZU


Všetky zverejnené dokumenty, týkajúce sa habilitačného a vymenúvacieho konania nájdete v časti "Dokumenty na stiahnutie"

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023