Doktorandské štúdium FVZ

 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Kontakt

telefón: +421-2-59370-561
e-mail: nadezda.jankelova@szu.sk


Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-306


Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

 

Doktorandské štúdium

Fakulta verejného zdravotníctva SZU má akreditovaný študijný program

verejné zdravotníctvo študijný odbor verejné zdravotníctvo

 

Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:

 1. Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 363/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška č. 614 /2002 MŠ SR o kreditovom systéme štúdia
 4. Kritéria MZ SR pre vydanie kladného stanoviska pre Akreditačnú komisu vlády SR k štúdijným programom nelekárskych štúdijných odborov pre oblasť zdravotníctva
 5. Študijný poriadok kreditového systému doktorandského štúdia
 6. Smernica k písaniu prác

Prihláška na doktorandské štúdium (PDF, DOC)

 • Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.
 • Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
 • Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia


Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore verejné zdravotníctvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.


Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

 • vyvesené na úradnej výveske fakulty
 • zverejnené na webovej adrese SZU (TU)
 • sú k dispozícii na Referáte pre doktorandské štúdium, habilitačné, vymenúvacie a rigorózne konania

Prihláška
 
prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska ( použite prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou

Organizovanie doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.

 

Individuálny študijný plán - študijná/vedecká časť.

 

Študijná časť

 • Absolvovanie povinných predmetov uvedených v študijnom pláne
 • Skúška z anglického jazyka

Vedecká časť
Individuálna/tímová vedecká práca na téme dizertačnej práce. Táto časť riadená školiteľom.

 

Hlavnými formami kontroly doktorandského štúdia sú:

 • ročné hodnotenie doktoranda
 • dizertačná skúška
 • obhajoba dizertačnej práce

Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava  a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác (dostupná na www.szu.sk).


Všetky zverejnené dokumenty, týkajúce sa doktorandského štúdia nájdete v časti "Dokumenty na stiahnutie"

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023