O fakulteFakulta verejného zdravotníctva vznikla ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene niektorých zákonov č. 209/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2002, pričom nadväzovala na tradíciu Školy verejného zdravotníctva, ktorá vznikla v roku 1991 ako súčasť Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny.

Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo:

 1. bakalárske štúdium (denná a externá forma)
 2. magisterské štúdium  (denná a externá forma)
 3. doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Fakulta tiež zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
Okrem toho získala akreditáciu na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov tak isto v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo bez časového obmedzenia.

K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť v oblasti verejného zdravotníctva.

Poslanie a ciele

Poslaním fakulty je vytváranie predpokladov na rozvíjanie verejného zdravotníctva na Slovensku ako v teoretickej oblasti, tak aj pri jeho praktickej aplikácii. Toto poslanie sa realizuje prostredníctvom

 1. vzdelávania a výchovy odborníkov vo verejnom zdravotníctve,
 2. výskumu,
 3. služby spoločnosti.

Cieľom vzdelávania a výchovy je pripravovať odborníkov schopných riešiť problémy ochrany a podpory zdravia ľudí v dimenziách lokálnych, regionálnych, štátnych i medzinárodných. Vo svojom programe spája fakulta výučbu, výskum a službu spoločnosti a formuje osobnosť absolventa univerzity tak, aby bol schopný plniť súčasné i perspektívne úlohy verejného zdravotníctva.
Na splnenie tohto poslania využíva fakulta spoluprácu so zahraničnými univerzitami, výskumnými pracoviskami a uznávanými odborníkmi v Európe i zámorí, pričom využíva moderné komunikačné technológie a vytvára rovnováhu medzi výučbou, výskumom a službou komunite.
 
Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor využíva participáciu odborníkov z medicínskych, biologických, environmentálnych, prírodovedných a technických disciplín. Prioritou FVZ je skĺbiť toto multidisciplinárne zastúpenie do programov výučby a výskumu v záujme dosiahnutia cieľov odboru.
Prioritami FVZ sú ochrana a podpora zdravia, prevencia, epidemiológia a zdravotnícky manažment. Vo výskume je prioritou environmentálne zdravie a poznávanie kauzálnych súvislostí medzi faktormi prostredia a zdravím ľudí, mechanizmy ich účinkov, nástroje prevencie poškodení zdravia a podpory zdravia ľudí. Fakulta sa snaží aj o výučbu i vedecké spracovanie možností, ako ovplyvniť zdravotnícku politiku, a ako tieto procesy riadiť. Vychádzajúc z týchto priorít sa Fakulta zameriava na prevenciu chorôb neinfekčného i infekčného charakteru, ochranu a podporu zdravia, pridanie rokov života /obmedziť predčasné úmrtia/, pridanie života rokom /plne využiť zdravotný potenciál ľudí/, pridanie zdravia životu /znížiť chorobnosť, obmedziť následky ochorení/, zlepšenie kvality života /život bez chorôb, bez invalidity/, znižovanie nespôsobilosti na prácu, pozitívne ovplyvňovanie determinantov zdravia, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, vychovávanie manažérov pre verejné zdravotníctvo, rozširovanie, formovanie vedomostí, postojov a návykov zameraných na ochranu, podporu a rozvoj zdravia jednotlivca i spoločnosti.

Verejné zdravotníctvo je veda a umenie chrániť a zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Dnes je už všeobecne akceptovaná skutočnosť, že pre budúcnosť bude nevyhnutné položiť dôraz na prevenciu ochorení vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Prevenciu postavenú na profesionalite jej nositeľov. O výchovu týchto profesionálov sa Fakulta Verejného zdravotníctva SZU snaží.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 
Fakulta Verejného zdravotníctva SZU v Bratislave uskutočňuje špecializačné štúdium podľa Nariadenia vlády č. 296/2010 v týchto akreditovaných špecializačných odboroch:
 
pre zdravotnícke povolanie LEKÁR

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky
  Verejné zdravotníctvo

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c) Nariadenia vlády SR 296/2010
  Epidemiológia

pre zdravotnícke povolanie VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
  Zdravie pri práci

pre všetky zdravotnícke povolania po získaní II. stupňa VŠ vzdelania

 • špecializačný odbor na riadenie a organizáciu zdravotníctva s minimálnou dĺžkou trvania tri roky
  Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

pre zdravotnícke povolania LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, SESTRA, FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, LOGOPÉD, PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ PEDAGÓG, FYZIK a LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

 • špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore
  Zdravotnícky manažment a financovanie

Fakulta organizuje v rámci sústavného vzdelávania tematické kurzy, diskusné sústredenia, inovačné kurzy a workshopy pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve.
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023