Rigorózne konanie FVZ

 

 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Kontakt

telefón: +421-2-59370-561
e-mail: eva.horvathova@szu.sk


Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Limbová 12, 3. posch. č. dverí B-306


Pracovníci

Mgr. Miroslava Seňavová

telefón: +421 2 59370 257

e-mail: miroslava.senavova@szu.sk

 

Rigorózne konanie

 

Rigorózne konanie vychádza zo zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie, odbornej úrovne a spoločenského uznania absolventov štúdia. V rigoróznom konaní uchádzači osvedčujú svoje hlbšie vedomosti v širšom základe uvedeného študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivým spôsobom ich aplikovať v praxi.
  • Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.
  • Fakulta verejného zdravotníctva (ďalej len fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
  • O prijatie na rigorózne konanie sa môže uchádzať absolvent Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj absolvent príbuzných fakúlt, vrátane zahraničných s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy, ak sa nostrifikácia vyžaduje.

Podmienky prijatia

 

  • Účastníkom rigorózneho konania sa stáva uchádzač, ktorý sa po rozhodnutí dekana fakulty o prijatí jeho prihlášky, dohodol tému svojej rigoróznej práce s určeným konzultantom a predložil doklad o zaplatení určeného poplatku na úhradu nákladov na rigorózne konanie.
  • Sú k dispozícii na referáte doktorandského štúdia, habilitačného, inauguračného a rigorózneho konania FVZ SZU, Limbová 14, 3. posch., číslo dverí B-310.

Formuláre

Organizácia rigorózneho konania

  • Organizáciu rigorózneho konania upravuje „Organizácia rigorózneho konania“ na Fakulte verejného zdravotníctva.

Ukončenie rigorózneho konania

  • Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou rektora SZU 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácií, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019. 

Všetky zverejnené dokumenty, týkajúce sa rigorózneho konania nájdete v časti "Dokumenty na stiahnutie"

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023