KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Správna laboratórna prax

Experimentálne zverince

 

EXPERIMENTÁLNE ZVERINCE boli vybudované v roku 1992 a od roku 1995 sú držiteľom osvedčenia o SLP.


Experimentálne zverince zabezpečujú experimentálne zvieratá pre potreby experimentátorov. Striktne sa dodržujú podmienky na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe nariadenia vlády SR č 23/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely a na základe požiadaviek rady Európskej konvencie o ochrane  stavovcov používaných pre pokusné a iné účely.


Experimentálne zverince sú zriadené pre umiestnenie nasledujúcich zvierat:

- myš laboratórna

- potkan laboratórny

- morča domáce

- králik domáci
- prasa domáce
- kura domáca
- akváriové ryby

 

 

Vedeckým a experimentálnym projektom je k dispozícii novo vybudovaná  operačná sála s klimatizáciou, dvomi modernými polohovateľnými  operačnými stolmi, a polohovateľným stropným osvetlením pre každý operačný stôl zvlášť ( môžu súbežne pracovať dva operačné tímy).
Pre jemnú chirurgiu je k dispozícii operačný mikroskop , s dvomi nezávislými okulármi pre dvoch  operatérov.
Počas operačných zákrokov je k dispozícii prístroj na asistovanú ventiláciu pľúc, inhalačnú narkózu, umelý krvný obeh a elektrickú koaguláciu.

 

V prípadoch vykonávania štúdií na zvieratách, obmedzujeme využívanie  zvierat v našich laboratóriách iba na tie príležitosti, kedy neexistuje náhradné uskutočniteľné riešenie. Neustále prehodnocujeme naše požiadavky na štúdie na zvieratách a aktívne hľadáme alternatívne riešenia.
Pokusné zariadenie má na základe Nariadenia vlády SR  č. 23/ 2009 Z.z., menovanú etickú komisiu pre prácu s laboratórnymi zvieratami, ktorá je   odborným poradným orgánom SZU. 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podľa § 6 a § 37 zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a    podľa § 13 NV SR č. 23/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely svojím rozhodnutím č.662/04-220 schválila Experimentálne zverince SZU ako pokusné zariadenia.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023