KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

 

Systémy kvality

Správna laboratórna prax

Laboratórium imunotoxikológie

 

 

V súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe 
LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE vykonáva „Testy kožnej senzibilizácie (precitlivenosti)“ a imunotoxikologické štúdie.
Pre toxikologické štúdie vykonáva stanovenie hematologických parametrov v biologických testovacích systémoch


Typy látok: 

priemyselné chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, biocídy, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, predmety bežného používania, kozmetické prípravky, odpadové a povrchové vody, humánne a veterinárne liečivá, pesticídy, potravinové prídavné látky, prídavné látky do krmív.
 


 

 


 

 

Zoznam testovacích metód  
SENZIBILIZÁCIA POKOŽKY OECD 406 – B.6
TOXICITA PO 28-DŇOVEJ OPAKOVANEJ DÁVKE PO ORÁLNEJ APLIKÁCII OECD 407 – B.7
SENZIBILIZACIA  POKOŽKY: LOKÁLNY TEST LYMFATICKYCH UZLÍN OECD 429 – B.42

•    MAXIMALIZAČNÝ TEST PODĽA MAGNUSONA A KLIGMANA

 

•    TEST SENZIBILIZAČNÉHO POTENCIÁLU PODĽA BUEHLERA

 
STANOVENIE PROLIFERAČNEJ ODPOVEDE LYMFOCYTOV PO STIMULÁCII MITOGÉNMI IN VITRO (LTT)    

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023