KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Akreditácia

ML klinickej imunológie, alergológie a biochémie

 


Akreditované medicínske laboratória

KLINICKEJ IMUMOLÓGIE, ALERGOLÓGIE A BIOCHÉMIE

vykonávajú všetky laboratórne skúšky v súlade s požiadavkami STN EN ISO/ IEC 17025 a sú kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia s použitím imunochemických, sérologických a biochemických metód v ľudskom biologickom materiáli.

LABORATÓRIUM IMUNOLÓGIE (LI) stanovuje parametre humorálnej imunity: imunoglobulíny G, A, M, proteíny akútnej fázy - alfa-2-makroglobulín, C-reaktívny proteín, alfa-1-antitrypsín, zložky komplementu C3 a C4, aktiváciu komplementu klasickou (CH50) a alternatívnou cestou (AH50), cirkulujúce imunitné komplexy (CIK), celková hladina IgE, špecifické IgE pre niektoré alergény, protilátky proti deoxyribonukleoproteínu (anti-DNP), kryoglobulíny, IgG a IgA protilátky proti kravskému mlieku, gliadínu, sóje a ovalbumínu.

 

Z bunkovej imunity sa v ML stanovujú nasledovné parametre: subpopulácie lymfocytov (CD znaky – relatívne i absolútne hodnoty), určenie fagocytovej aktivity, fagocytového indexu a oxidačné vzplanutie, stanovenie počtu leukocytov a diferenciálny rozpočet.
LI môže stanoviť každý antigén alebo protilátku na báze enzymoimunoanalýzy (EIA), pre ktoré existujú komerčné sety.

 

LABORATÓRIUM EXPERIMENTÁLNEJ A KLINICKEJ BIOCHÉMIE (LEKB) vykonáva všetky laboratórne skúšky v zhode s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 pomocou hematologických, biochemických,elektrochemických, enzymoimunochemických, rádioimunochemických a molekulárnobiologických metód.
Podieľa sa na objasňovaní biomedicínskych faktorov, ktoré ovplyvňujú etiopatogenézu a progresiu najzávažnejších chronických ochorení za účelom skvalitnenia a racionalizácie ich prevencie a liečby s dôrazom na tzv. civilizačné ochorenia, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú  zdravotný stav populácie (ateroskleróza, hypertenzia, metabolické poruchy, diabetes mellitus, chronické ochorenia obličiek, osteoporóza, a iné).

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023