KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Akreditácia

ML klinickej mikrobiológie a priónových chorôb

 

 

Akreditované medicínske laboratóriá

KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE A PRIONOVÝCH CHORÔB používajú bakteriologické, virologické, imunologické, morfologické, biochemické a molekulovo-biologické metódy  na fagotypizáciu salmonel, pri kontrole účinnosti dezinfekcie, na dôkaz  prítomnosti pôvodcov enterovírusových infekcií a protilátok proti nim, na dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových  hepatitíd a protilátok proti nim, na dôkaz prítomnosti vírusov  HIV/AIDS, protilátok proti nim a testovanie polymorfizmu koreceptora HIV, na dôkaz prítomnosti a vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb.

 

 

LABORATÓRIUM PRE FAGOTYPIZÁCIU  SALMONEL poskytuje nadstavbovú diagnostiku patogénnych sérotypov salmonel  klinickým laboratóriám a ÚVZ.

 

LABORATÓRIUM PRE VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY vykonáva nadstavbovú diagnostiku vírusových hepatitíd pre  transfúziologickú službu, všetky klinicko-mikrobiologické a iné laboratória v rámci SR, monitoruje liečbu pacientov s vírusovými hepatitídami pre odborných lekárov a pre klinických pracovníkov SZU aj základné sérologické vyšetrenia. Testuje špecificitu a citlivosť sérologických diagnostických súprav  pre dôkaz antigénov a molekulárno-biologické dôkazy nukleotidových sekvencií týkajúcich sa vírusov hepatitídy B,C,D.

 

 

LABORATÓRIUM PRE HIV/AIDS vykonáva konfirmačné vyšetrenia anti-HIV pozitívnych vzoriek virologickými a molekulárno-biologickými metódami. 

 

www.hiv-aids.sk

 

LABORATÓRIUM PRE ENTEROVÍRUSY vykonáva nadstavbovú diagnostiku enterálnych vírusov, zavádza do praxe diagnostické postupy na báze molekulovo-biologických metód, rieši sporné prípady pri identifikácii kmeňov. 

 

 

LABORATÓRIUM PRE PRIONOVÉ CHOROBY  ako jediné pracovisko v SR je poverené vykonávať špecifický dôkaz prítomnosti a/alebo vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb (PCH), najmä Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby (CJch), typizovanie prionov, identifikovanie formy humánnej prionovej choroby,  stanovenie stupňa genetického rizika nákazy a dôkaz nešpecifických markerov apoptózy v CNS.

 

ZBIERKA KULTÚR PATOGÉNNYCH MIKROORGANIZMOV má za úlohu uchovávať novo izolované, medicínsky významné kmene baktérií, udržiavať zbierku mikroorganizmov potrebných pre vedecké a vzdelávacie účely a vydávať katalóg udržiavaných kmeňov.

 

 

SERVISNÉ SLUŽBY zabezpečujú  prevádzku:

Umyvárne laboratórneho skla - pre chemické, biochemické, mikrobiologické, virologické a rádioizotopové pracoviská SZU, podľa  požiadaviek vedúcich laboratórií.
Prípravovňa kultivačných médií -
vyhotovuje na dožiadanie vedúcich laboratórií a projektov kultivačné média  z dehydratovaných prípravkov  podľa návodu výrobcu,  alebo zo základných ingrediencií podľa návodu.
Laboratórium kontroly sterilizácie
kontroluje účinnosť dezinfekcie pracovného prostredia.  

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023