KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Akreditácia

NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny

 

Akreditované skúšobné laboratórium

NÁRODNÉ REFERENČNÉ CENTRUM  PRE DIOXÍNY A PRÍBUZNÉ ZLÚČENINY - NRC/DIOX  sa zaoberá vykonávaním rutinného skúšania a vzorkovania v oblasti perzistentných organických látok pre externých zákazníkov v zhode s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025. Systém manažérstva kvality laboratória spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Predmetom akreditácie je stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD), polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), polybrómovaných difenyléterov (PBDE) a organochlórových pesticídov v potravinách, krmivách, biologických a environmentálnych materiáloch.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023