KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Správna laboratórna prax

 

Testovacie laboratória SZU vykonávajú podľa Zásad správnej laboratórnej praxe neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok v súlade s chemickým zákonom č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady 2004/9/EC za použitia  testovacích metód podľa nariadenia komisie (ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa požiadaviek objednávateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam laboratórií s osvedčením o SLP:

  1. Laboratórium toxikológie
    1. Laboratórium ichtyológie
    2. Laboratórium komparatívnej a genetickej toxikológie
  2. Laboratórium imunotoxikológie
  3. Experimentálne zverince

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023