KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Systémy kvality

Akreditácia

 

Vedenie SZU vytvára pre akreditované laboratória materiálne, technické, personálne,  ekonomické a organizačné podmienky, ktoré umožňujú realizáciu cieľov kvality v súlade s príslušnými akreditačnými predpismi SNAS.

 

Laboratóriám zabezpečuje podmienky tak, aby nedochádzalo k ovplyvneniu  výsledkov vyšetrení a k nedodržaniu systému kvality.
 
Všetky podmienky uvedené v PK na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti akreditovaných činností a zároveň vierohodnosti výsledkov skúšok sú plnené v súlade s akreditačnými kritériami v STN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Skúšobné a medicínske laboratóriá spĺňajú požiadavky  tejto medzinárodnej normy, preto pri svojich činnostiach budú prevádzkovať systém manažérstva kvality ktorý rovnako spĺňa zásady  normy ISO 9001.

 

Zoznam akreditovaných laboratórií:

 1. NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny
 2. Laboratóriá klinickej mikrobiológie a priónových chorôb
  1. Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel
  2. Laboratórium pre vírusové hepatitídy
  3. Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
  4. Laboratórium pre identifikáciu enterálnych vírusov
  5. Laboratórium pre pomalé vírusové neuroinfekcie
  6. Zbierka  kultúr bakteriálnych mikroorganizmov
  7. Servisné služby
   1. Laboratórium pre kontrolu sterilizácie
   2. Prípravovňa kultivačných médií
   3. Centrálne umyvárne laboratórneho skla
 3. Laboratória klinickej imunológie, alergológie a biochémie
  1. Laboratórium imunológie
  2. Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

    
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023