KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania na Lekárskej fakulte SZU


prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium,

habilitačné a vymenúvacie konania

 

Kontakt e-mail: marian.vidiscak@szu.sk

 

Referát pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenovacie konania

 

   
Referentka:  
  Veronika Ostrožlíková
  telefón: +421 947 924 179
  Limbová 12, 1. posch. č. dverí A-114
  e-mail: veronika.ostrozlikova@szu.sk
   
Úradné hodiny:  
 

Pondelok - Piatok:    9.00 – 12.00 hod

 
   

 

Doktorandské štúdium


Lekárska fakulta SZU má akreditované nasledovné študijné programy v študijných odboroch doktorandského štúdia:

 • študijný program: vnútorné choroby, študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby
 • študijný program: chirurgia, študijný odbor: 7.1.7. chirurgia

  Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa týchto právnych predpisov a dokumentov:
 1. Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
 2. Zákon č. 455/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.
   
 3. Vyhláška č. 614 /2002 MŠ SR o kreditovom systéme štúdia 
   
 4. Zásady a organizácia doktorandského štúdia LF SZU
   
 5. Smernica č. 5/2012 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. februára 2012
   
 6. Podmienky prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave  akademický rok 2022-2023
   
 7. Témy na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave  akademický rok 2022-2023
   
 8. Prihláška na doktorandské štúdium

 

 

Habilitačné a vymenúvacie konania


Lekárska fakulta SZU má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:

 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023