KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 

Vedeckovýskumná činnosť Lekárskej fakulty SZU

 

prof. MUDr. Petr KOLÁŘ, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a zahraničie


Kontakt:

UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, Bratislava
tel.: +421 2  6867 2039
e-mail: petr.kolar@pe.unb.sk


Prodekan LF SZU je zodpovedný za:

  1. evidenciu projektov, grantov prípadne inej formy výskumnej činnosti v Slovenskej republike a medzinárodnej výskumnej činnosti v rôznej forme (spolupráca, participácia, vedenie)
  2. za evidenciu správ za jednotlivé roky, evidenciu zápisníc z kontrolných dní riešenia, za evidenciu výsledkov priebežných i záverečných správ projektov a oponentúr grantov
  3. za organizačné zabezpečenie výskumnej činnosti, alebo jej časti, ktorá prebieha na pracoviskách LF SZU v rámci vyššie uvedených výskumných činností, na ktorých sa zúčastňujú interní aj externí pracovníci LF SZU
  4. perspektívne, ak sa vyčlenia dostatočné finančné prostriedky, za opätovné zavedenie inštitucionalizovaného výskumu
  5. dohliada na organizáciu a priebeh ŠVOČ na LF SZU

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023