Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

„Môj lekár“ a „Moja sestra“

 

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník tohto ocenenia. Úctu oceneným vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou odovzdala lekárom a sestrám zaslúžené ceny. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia.

viac...


O poliklinike

 

Poliklinika Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ponúka v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti špecializovanú ambulantnú starostlivosť (ďalej len “ŠAS“) vykonávajúcu 14 ambulanciami, ako aj v 5 laboratóriách vykonávané činnosti zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len "SVaLZ"). V ambulanciách a v laboratóriách pracujú lekári, zdravotnícki pracovníci a ďalší zdravotný personál podieľajúci sa na riešení významných svetových a európskych projektov v oblasti zdravotného výskumu a tak môžu najnovšie vedecké poznatky uplatňovať pri diagnostike a liečbe našich pacientov.

 

História

 

Zdravotnícke zariadenie - Poliklinika SZU vznikla ako nástupca zdravotníckeho zariadenia z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM), ktorý bol v septembri roku 2003 zlúčený so SZU. Pôvodné zdravotnícke zariadenie malo okrem ambulantnej a laboratórnej časti aj lôžkovú časť s Klinikou imunológie a Klinikou farmakoterapie. Po zlúčení ÚPKM s univerzitou bola činnosť lôžkovej a ambulantnej časti delimitovaná do FNsP akad. Dérera. Činnosť laboratórií bola rozhodnutím MZ SR zaradená od 1. septembra 2003 do neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného SZU. Od 1. októbra 2004 sa rozšírila činnosť aj o ambulantné zložky. V roku 2005 získalo pracovisko štatút polikliniky.

 

Súčasnosť

 

Na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja, ako príslušného orgánu podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže Poliklinika SZU poskytovať zdravotnú starostlivosť v nasledovnom rozsahu:

 • ŠAS – ambulancie v odboroch:
  • všeobecné lekárstvo;
  • stomatológia;
  • klinická biochémia;
  • vnútorné lekárstvo;
  • klinická farmakológia;
  • gastroenterológia;
  • klinická imunológia a alergológia;
  • kardiológia;
  • nefrológia;
  • hepatológia;
  • klinická logopédia;
  • čeľustná ortopédia v rámci rozšírenia stomatologickej ambulancie s používaním zdrojov ionizujúceho žiarenia.

 • zariadenie SVaLZ v odbore:
  • klinická imunológia a alergológia;
  • klinická mikrobiológia;
  • klinická biochémia;
  • osteodenzitometria.

Ciele

 

Pracovisko sa usiluje o spokojnosť a splnenie očakávaní našich pacientov: neustále zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj orientáciou na preventívnu starostlivosť a edukáciu pacientov. Trvale sa starať o zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb a zabezpečovať kvalitné vybavenie ambulancií a laboratórií. Poskytovať okrem štandardných aj jedinečné a komplexné služby dané našim postavením univerzitného pracoviska.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023