KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Etická komisia


Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len komisia) dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu.

 

Komisia posudzuje všetky projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu ako z hľadiska etického tak aj medicínskeho. Komisia zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov.

 

Cieľom komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.

 


Predseda

  • doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.    

Tajomník

  • RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.

Zoznam členov:

  • MUDr. Anna Boháčiková                                                
  • prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.                                           
  • prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., MPH                                               
  • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.   
  • JUDr. Mária Nováková                                               
  • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.                                
  • prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. 
  • doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.  

Kontakt:

etická.komisia@szu.sk

 


Dokumenty na stiahnutie

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023