KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí AS SZU  

 

Zápisnica zo zasadnutia AS SZU  zo dňa 24. 03. 2022

 

Pedagogický odbor SZU

 

zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom pedagogickej činnosti univerzity. Metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.
Mgr. Kristína CSERIOVÁ
č. dv.: A - 101
riaditeľka Pedagogického odboru SZU

tel.: +421 947 924 192

kristina.cseriova@szu.sk

   
Mgr. Jana HÁJOVSKÁ
č. dv.: A – 109
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru  tel.: +421 947 924 180
pre ďalšie vzdelávanie jana.hajovska@szu.sk
   
Mgr. Silvia BLAHOVSKÁ č. dv.: A - 109
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – tel.: +421 947 924 191
lekár, zubný lekár, farmaceut, zdravotnícky laborant silvia.blahovska@szu.sk
prerušenie špecializačného štúdia (MD, RD)
 
   
Danica ČAPKOVÁ
č. dv..: A - 112
prihlášky na vysokoškolské štúdium tel.: +421 947 924 193
sociálne štipendiá danica.capkova@szu.sk
ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia  
   
Ing. Marianna KOLLÁRIKOVÁ č. dv.: A – 105
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania –
tel.: +421 947 924 182
sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut,
marianna.kollarikova@szu.sk
zdravotnícky záchranár, nutričný terapeut, rádiologický technik, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant  
   
PhDr. Eva CHMELÁROVÁ
č. dv.: A - 106
kontrola kvalifikačných dokladov, slávnostné promócie, prijímacie konanie v pregraduálnom štúdiu

tel.: +421 947 924 187

eva.chmelarova@szu.sk

   
Helena KOLEKOVÁ č.dv.: A – 109
zabezpečovanie administratívnej agendy oddelenia,
tel.: +421 947 924 191
evidencia pošty, archivácia helena.kolekova@szu.sk
   
   
Ing. Ingrid MASÁCOVÁ   
č. dv.: A - 108
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – tel.: +421 947 924 190
lekár, logopéd, psychológ, lab. diagnostik, liečebný pedagóg, zdravotnícky laborant ingrid.masacova@szu.sk
   
Daniela MESZÁROŠOVÁ
č. dv.: A - 101
plány aktivít
tel.: +421 947 924 186

daniela.meszarosova@szu.sk
   
Ing. Viera PAUKOVÁ č.dv.: A – 108
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania - tel.: +421 947 924 194
lekár viera.paukova@szu.sk


Soňa PECZOVÁ
č. dv.: A - 112
vydávanie kvalifikačných dokladov
tel.: +421 947 924 188
vystavovanie odpisov z archívnych materiálov sona.peczova@szu.sk
PhDr. Attila SESZTÁK č.dv.: A - 105

vysokoškolské štúdium

tel.: +421 947 924 182

ďalšie vzdelávanie

attila.sesztak@szu.sk
   
Jana ŠINDLEROVÁ č. dv.: A – 107
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – tel.: +421 947 924 189
lekár jana.sindlerova@szu.sk
   
Alexandra ZAJAČIKOVÁ č. dv.: A – 107
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania - lekár tel.: +421 947 924 189
  alexandra.zajacikova@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023