KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Pedagogický odbor SZU

 

Vysokoškolské štúdium

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je štátnou vysokou školou. V vysokoškolskom štúdiu vzdeláva študentov na nasledovných fakultách:

  1. Lekárska fakulta
  2. Fakulta verejného zdravotníctva
  3. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  4. Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Vysokoškolské štúdium:

  • bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia,
  • magisterské štúdium -  II. stupeň vysokoškolského štúdia,
  • doktorské štúdium (spojený I. a II. stupeň)


Bakalárske štúdium – I. stupeň
Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získavanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdium.
Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: denná forma štúdia 3 roky, externá forma štúdia 4 roky..

Magisterské a doktorské štúdium – II. stupeň

Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Absolventi magisterského a doktorského štúdia  získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Záverečnou prácou v magisterskom a doktorskom štúdiu je diplomová práca.

Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.).
Štandardná dĺžka štúdia pre magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: denná forma štúdia 2 roky, externá forma štúdia 3 roky..

Absolventom doktorského štúdia v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke MUDr.“).

Absolventom doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MDDr.")
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorské  štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave: 6 rokov.
 

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami (TU)
Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami  o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby (DOCx, PDF)


Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon zdravotníckeho povolania vo zvolenom študijnom programe

príloha k prihláške na vysokoškolské štúdium na SZU v Bratislave (PDF)

 

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

(bližšie informácie)

 

Uznávanie dokladov o stredoškolskom vzdelaní získaných v zahraničí

Každý uchádzač o štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou strednou, prípadne vysokou školou. (bližšie informácie)

 

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva

Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakty na regionálne úrady školskej správy:

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Tomášikova 3349/46
831 04 Bratislava - Nové Mesto

https://www.russ-ba.sk/kontakty/

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

https://www.russ-ba.sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/


Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 5943/1,  
974 05  Banská Bystrica  

https://www.russ-bb.sk/133-sk/kontakty/

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu:

https://www.russ-bb.sk/947-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/
 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023