Národné referenčné centrá

Metrologické stredisko pre radónové veličiny

 
Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete

 
Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd (NRCCH)

 
Národné referenčné centrum pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (NRC-Diox)

 
Národné referenčné centrum pre identifikáciu enterálnych vírusov

 
Národné referenčné centrum pre dezinfekciu a sterilizáciu

 
Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov

 
Národné referenčné centrum pre fagotypizáciu salmonel

 
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

 
Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy

 
Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie